Postavení obce v systému veřejné správy a její normotvorba

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení obce v systému veřejné správy a její normotvorba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Zuntová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:35:44Z
dc.date.available 2010-07-13T11:35:44Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/338
dc.description.abstract Těžištěm mé práce je pojednání o normotvorné činnosti obcí, přičemž její úvod je věnován obecné teorii veřejné správy, jejímu postavení v rámci dělby moci v České republice a jejímu členění. Práce dále obsahuje základní principy činnosti orgánů samosprávy včetně jejich územního členění a jejich působnost při výkonu státní správy (přenesené působnosti). V návaznosti na tuto skutečnost je v mé práci řešena obecně otázka pojmu a členění správních aktů. V další části práce se podrobně řeší samotná normotvorná činnost obcí, a to jednak obecně pojednáním o jednotlivých obecně závazných právních předpisech, které obce vydávají a dále pak otázky samotného legislativního procesu. Závěr je tvořen úvahou o současném stavu reformy veřejné správy a vlastní úvahou kterým směrem by se měla ubírat. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 718912 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject obecně závazná vyhláška cs
dc.subject nařízení obce cs
dc.subject působnost cs
dc.subject pravomoc cs
dc.subject platnost cs
dc.subject účinnost cs
dc.subject obecní zastupitelstvo cs
dc.subject public service en
dc.subject self-government en
dc.subject public service en
dc.subject generally binding regulation en
dc.subject municipality regulation en
dc.subject activities en
dc.subject effect en
dc.subject power en
dc.subject authority en
dc.subject validity en
dc.subject force en
dc.subject effect en
dc.subject local board en
dc.title Postavení obce v systému veřejné správy a její normotvorba cs
dc.title.alternative The State of Municipality in the System of Statutory Administration and its Standard-setting en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hynšt, Alois
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The core of my work is to deal with norm-creating activies of municipalities, while its introduction is devoted to general theory of description of public service, its structure and its position within distribution of powers and in the Czech Republic Further, my work icludes basic principles of self-government authorities' activities, including their local structures and their activities at performing public service (delegated activities). Connected with this fact, my work deals with general matters of term and structure of administrative acts. Other part of my work deals in detail with norm-creating activities of municipalities, first generally with individual generally binding legal regulations which municipalitis create, second with matters of legislation process itself. Conclusion of my work consists of ideas about contemporary situation of public service reform and my own ideas about which direction the reform should take. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1835
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zuntová_2006_bp.pdf 702.0Kb PDF View/Open
zuntová_2006_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
zuntová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account