Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír
dc.contributor.author Třeštíková, Dana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:21Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:21Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34088
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na sestavení kvalifikačních předpokladů pro provozování činností "Dodávka a montáž poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů a elektrické požární signalizace". Cílem práce je sestavit přehled nejdůležitějších legislativních a normativních požadavků kladených na právnické a fyzické osoby působící v této oblasti ať již jako podnikatelské subjekty, či jako jejich zaměstnanci. Součástí bakalářské práce je též sestavení doporučeného postupu tvorby návrhu a následné realizace dodávky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a elektrické požární signalizace (EPS). V úvodu teoretické části práce je vysvětlen pojem a účel použití PZTS a EPS. V další části práce jsou uvedeny kvalifikační předpoklady spočívající ve splnění stanovených legislativních a normativních požadavků. Praktická část ve svém úvodu popisuje bezpečnostní analýzu a proces realizace systémů PZTS a EPS. Následuje praktický příklad provedení bezpečnostní analýzy a návrhu projekt montáže, jakož i návrh výukových a školících materiálů prezentujících řešenou problematiku. V závěru praktické části bakalářské práce je provedena syntéza problému v podobě souhrnného přehledu kvalifikačních předpokladů a rozebrán předpokládaný vývoj problému.
dc.format 74 s. (107 279 znaků)
dc.format.extent 1827796
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject poplachový tísňový a zabezpečovací systém cs
dc.subject elektrická požární signalizace cs
dc.subject dodávka a montáž tísňového a zabezpečovacího systému cs
dc.subject dodávka a montáž elektrické požární signa-lizace cs
dc.subject kvalifikační předpoklady cs
dc.subject projektování cs
dc.subject Intruder and Hold-Up Alarm Systems en
dc.subject Fire Detection and Fire Alarm Systems en
dc.subject supply and installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems en
dc.subject supply and installation of Fire Detection and Fire Alarm Systems en
dc.subject qualification requirements en
dc.subject designing en
dc.title Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace
dc.title.alternative The Qualification requirements for the activities of Supply and Installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems and Fire Detection and Fire Alarm Systems
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinka, Stanislav
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the development of qualification requirements for the activities of "Supply and Installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems and Fire Detection and Fire Alarm Systems. The aim of this work is to create an overview of the most important legislative and normative requirements imposed on legal and natural persons operating in this domain, whether as market economy operators, or as their employees. This thesis also further implements the compilation of recommended method for design creation and the subsequent realization of Intruder and Hold-Up Alarm Systems (I&HAS) and Fire Detection and Fire Alarm Systems (FD&FAS) supply. The purpose of using I&HAS and FD&FAS is explained in the introduction of the thesis' theoretical part. In the subsequent part of the work, the qualification requirements, consisting in the completion of laid down legislative and normative requirements are introduced. Security analysis and the process of realization of the I&HAS and FD&FAS systems is described in the introduction of the practical part of my work. A virtual example of implementation of security analysis and the design of project assembling, as well as the draft of educational and training material, presenting the topic in discussion follows. In the conclusion of my bachelor thesis, a synthesis of the subject matter in the form of overall synopsis of qualification requirements is rendered, and the anticipated development of the subject matter is analyzed.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40084
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-06-02


Files in this item

Files Size Format View
třeštíková_2015_dp.zip 1.743Mb Unknown View/Open
třeštíková_2015_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
třeštíková_2015_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account