Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Jan
dc.contributor.author Stanko, Peter
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:47Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:47Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34227
dc.description.abstract Práca sa zaoberá medzi užívateľmi rozšírenou knižnicou Atmel Software Frame-work. Cieľom bol popis knižnice pre mikropočítače firmy Atmel, voľba vhodného mikro-počítača a vývojového prostredia na jej demonštráciu. Následne návod na použitie, po predstavení a oboznámení sa s používaním knižnice vytvorenie ukážkových aplikácií. Po-sledným cieľom bolo záverečné zhodnotenie výhod a nevýhod použitia tejto knižnice pre programovanie mikropočítačov. Na začiatok je v práci rozoberaná chronológia vývoju mikropočítačov. Od ich po-čiatkov až po aktuálne používané mikropočítače v praxi. Práca sa venuje moderným mik-ropočítačom od firmy Atmel, ich základným rozdelením a stručným popisom. Nasleduje výber mikrokontroléra a vývojového prostredia, v ktorom bude práca a samotne ASF rozoberané. Popis knižnice obsahuje rozdelenie na funkcie a možnosti jej využitia s konkrétnym zvoleným mikrokontorlérom. Výsledkom práce je po rozobraní knižnice uvedenie a popísanie dvoch praktických príkladov je využitia. K záveru je uvedené zhodnotenie práce z danou knižnicou a vývojovým prostredím.
dc.format 46 s. (5758 znakov)
dc.format.extent 2525678
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikropočítač cs
dc.subject mikrokontrolér cs
dc.subject rozhranie pre programovanie aplikácií cs
dc.subject API cs
dc.subject microcomputer en
dc.subject microcontroller en
dc.subject Application programming interface en
dc.subject API en
dc.title Použitie knižnice Atmel Software Framework pre tvorbu embedded aplikácií
dc.title.alternative The Use of the Atmel Software Framework Library for Creating Embedded Applications
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2015-06-05
dc.description.abstract-translated The submitted thesis deals with a commonly used library "Atmel Software Frame-work". The aim of the thesis was to make a description of the library for microcomputers from a company Atmel, to demonstrate its function on a suitable computer and in an de-velopment tool. This is followed by a manual, after presentation and familiarisation with the library, creation of demo applications. The last but not least aim was to make a final assessment of pros and cons of the library for microcomputers programming. At the beginning, there is a chronological development of microcomputers present-ed. From their origins to microcomputers currently used in practice. The thesis deals with modern microcomputers from a company Atmel, their basic categories and with their brief description. Afterwards, a microcontroller and an development tool were chosen where the the-sis and the ASF itself are analyzed. The description of the library contains division into functions and options of its ap-plication with a concrete microcontroller. After analysing the library, the result of the thesis shall be introduction and description of two practical examples of its application. In the conclusion, there is an assessment of the work with the library and develop-ment tool and alternatives of options to develop a program for microcomputers.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40328
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-22
local.subject Atmel (mikrokontroléry) cs
local.subject knihovny (software) cs
local.subject Atmel (microcontrollers) en
local.subject library (software) en


Files in this item

Files Size Format View
stanko_2015_dp.zip 2.408Mb Unknown View/Open
stanko_2015_vp.doc 289Kb Microsoft Word View/Open
stanko_2015_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account