Zhodnocení financování vězeňství a námět k zdokonalení současného stavu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení financování vězeňství a námět k zdokonalení současného stavu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchomelová, Jarmila
dc.contributor.author Nepustilová, Arina
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:23:51Z
dc.date.available 2010-07-15T02:23:51Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3438
dc.description.abstract Cílem této práce je zhodnotit financování Vězeňské služby státním rozpočtem, specifikovat současné problémy ve vězeňství České republiky a návrhy na jejich řešení či odstranění. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř hlavních částí, z nichž první tvoří úvod a poslední závěr a cizojazyčné resumé. Teoretická část objasňuje fungování státního rozpočtu, veřej-ných financí a hospodaření organizačních složek státu s majetkem státu. V praktické části je krátce představena Vězeňská služba jako celek, její úlohy, organizační struktura a eko-nomická statistika, která se zabývá podrobnějším rozborem důležitých položek financova-ných státním rozpočtem. V závěru praktické části jsou shrnuty problémy, se kterými se Vězeňská služba potýká a návrhy na odstranění nebo zlepšení této situace. cs
dc.format 50 s., 2 s. přiloh. cs
dc.format.extent 795140 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejné finance cs
dc.subject státní rozpočet cs
dc.subject majetek státu cs
dc.subject rozpočet příjmů a výdajů cs
dc.subject zaměstnávání vězňů cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject logistika cs
dc.subject přeplněnost věznic cs
dc.subject public funds en
dc.subject state budget en
dc.subject property of the state en
dc.subject sales and revenues budged en
dc.subject employment of prisoners en
dc.subject ecology en
dc.subject logistics en
dc.subject overcrowded prisons en
dc.title Zhodnocení financování vězeňství a námět k zdokonalení současného stavu cs
dc.title.alternative The Prison Service financing evaluation and proposal for improvement of current situation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-17
dc.description.abstract-translated The aim of this report is to evaluate The Prison Service financing by state budget, specify current problems in prison service of the Czech Republic and specify proposals for their solution or their elimination. A bachelor report is divided into four parts where the first one is an introduction and the last one a conclusion and a foreign language resume. A theoretical part shows up functioning of the state budget, public funds and economy of organizational body of the state with a property of the state. In a practical part of the report there are presented The Prison Service as unit, its role, organizational structure and eco-nomic statistic, which deal with detailed analyse of important items of financing by state budged. At the end of the practical part there are summarized problems to which The Prison Service faces and proposals for elimination or improvement of this situation. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4714
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nepustilová_2007_bp.pdfBlocked 776.5Kb PDF View/Open
nepustilová_2007_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
nepustilová_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account