Modelování chemického reaktoru pro dechromoci kožedělných odpadů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování chemického reaktoru pro dechromoci kožedělných odpadů

Show simple item record

dc.contributor.author Vašková, Hana
dc.date.accessioned 2016-03-18T16:05:36Z
dc.date.available 2016-03-18T16:05:36Z
dc.date.issued 2007-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35302
dc.description.abstract Lidské zdraví a šetrný přístup k životnímu prostředí jsou témata velmi aktuální. Nedílně souvisejí s nakládáním s odpady kožedělného průmyslu, resp. jejich účelným zpracováním. Náplň práce sleduje dvě hlavní linie ? matematické modelování hydrolyzačního procesu včetně optimalizace z hlediska hlavních provozních nákladů na výrobu hydrolyzátu a jeho výtěžnost a experimentální identifikaci škodlivých látek v produktech kožedělného průmyslu, související s problematikou karcinogenního šestimocného chromu využívající vedle standardní spektrofotometrické metody i Ramanovu spektroskopii jakožto metodu inovativní. Pro potřeby modelování se vychází z popisu klíčových částí technologického procesu a výrobních zařízení pro zpracování kožedělných odpadů na dále efektivně použitelný hydrolyzát kolagenní bílkoviny a z kinetiky vlastního procesu hydrolýzy. Na základě bilančních rovnic byl navržen matematicko-fyzikální model procesu hydrolýzy kolagenních odpadů, byla provedena jeho linearizace a stanovena přenosová funkce pro účely řízení. Následně provedená simulace modelu odpovídá fyzikálnímu chování systému. V rámci experimentální části je věnována pozornost identifikaci valence chromu (ve vzorcích usně) včetně upozornění na možná rizika při ošetřování koženého zboží, zejména obuvi, prostředky obsahujícími oxidační činidla. Dosažené výsledky poskytují komplexní pohled na řešenou problematiku.
dc.format 130
dc.format.extent 3938310 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject hydrolýza cs
dc.subject chromočinění cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject karcinogen cs
dc.subject kolagenní hydrolyzát cs
dc.subject kožedělné odpady cs
dc.subject matematické modelování cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject Ramanova spektroskopie cs
dc.subject šestimocný chrom cs
dc.subject hydrolysis en
dc.subject chrome tanning en
dc.subject identification en
dc.subject carcinogen en
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject tannery wastes en
dc.subject mathematic modeling en
dc.subject optimization en
dc.subject Raman spcetroscopy en
dc.subject hexavalent chromium en
dc.title Modelování chemického reaktoru pro dechromoci kožedělných odpadů cs
dc.title.alternative Modeling of Chemical Reactor for Leather Waste Dechromation en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvoran, Ján
dc.contributor.referee Sudnik, Vladislav
dc.contributor.referee Víteček, Antonín
dc.date.accepted 2015-08-26
dc.description.abstract-translated Human health and considerate approach to the environment are very current topics nowadays. Both are inseparably related to the waste of leather industry management and their efficient processing. The content of the thesis follows two main lines - mathematical modeling of the hydrolysis process, including the optimization of the main operating costs for the production of hydrolyzate and its yield and experimental identification of the harmful substances contained in products of leather industry related to the issue of carcinogenic hexavalent chromium using standard spectrophotometric method and Raman spectroscopy as an innovative method. The modeling is based on a description of the key parts of a production system for the processing of leather wastes to effectively useful collagenous protein hydrolyzate and hydrolysis kinetics of the process itself. The mathematical-physical model of the collagen waste hydrolysis process was proposed on the basis of balance equations, its linearization was carried out and transfer function for control purposes was achieved. Performed simulation of the model corresponds to the physical behavior of the system. Experimental part is devoted to valence of chromium in leather samples identification, including warnings of possible risks in the treatment of leather goods, especially shoes, by products containing oxidizing agents. The results achieved provide a comprehensive view of the issues being resolved.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 41229
dc.date.submitted 2015-07-01
local.subject chemické reaktory cs
local.subject hydrolýza cs
local.subject recyklace odpadu cs
local.subject koželužský odpad cs
local.subject chrom cs
local.subject chemical reactors en
local.subject hydrolysis en
local.subject waste recycling en
local.subject tanning waste en
local.subject chromium en


Files in this item

Files Size Format View
vašková_dp_2015.pdf 3.755Mb PDF View/Open
vašková_op_2015.pdf 163.1Kb PDF View/Open
vašková_vp_2015.pdf 71.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account