Hodnocení efektivnosti investičního projektu Restaurace U Rudolfa

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního projektu Restaurace U Rudolfa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Rysková, Monika
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:24Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:27Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35911
dc.description.abstract Finanční rozhodování hraje důležitou roli při dosahování dlouhodobé stability podniku. Základem jsou investiční strategie, jež jsou charakterizovány dlouhodobým horizontem a taktéž kapitálovou náročností. Financovat je lze dvěmi způsoby – zdroji vlastními nebo cizími. Ve většině případů není samofinancování možné a volí se pak financování cizím kapitálem. Ten podnik získává především od peněžních ústavů. Při žádosti o poskytnutí peněžního kapitálu je třeba zpracovat kompletní podnikatelský záměr – charakteristika a odůvodnění projektu, výpočet budoucího cash flow, provedení finanční analýzy minimálně za dvě minulá účetní období a analyzovat vnější okolí podniku (příležitosti, hrozby, konkurenci) – a předložit doklady o existenci podniku. Na jejich základě banka rozhodne o přidělení úvěru či nikoliv. Současný finanční trh dává však podniku na výběr mezi vícero bankami, a proto je důležité všechny nabídky i vlastní projekt vyhodnotit pomocí matematických metod z hlediska jejich přínosu a ekonomické efektivnosti.
dc.format 68
dc.format.extent 13589763
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2015
dc.subject Finanční rozhodování cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject investice cs
dc.subject Financial desicion en
dc.subject financial sources en
dc.subject effectivness en
dc.subject financial analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porters analysis en
dc.subject investment en
dc.title Hodnocení efektivnosti investičního projektu Restaurace U Rudolfa
dc.title.alternative Efficiency valuation of project investment - restaurant "u rudolfa"
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skula, Radim
dc.date.accepted 2005-06-15
dc.description.abstract-translated Financial deciding plays an important role at reaching a longtime stability of a company. Capital strategy is a basis of longtime stability which is characterised by a longtime horizont and also by capital heftiness. Financing a project is possible in two ways - we can use our own sources or somebody else’s sources. Self-financing is not possible in most cases therefore we choose financing from somebody else’s capital, which the company obtains mostly from banking institutions. When you request for a grant of credit it is necessary to make a complete business plan. It means characteristics and reasons of the project, calculation on the future cash flow, making financial analyses minimally behind two last accounting periods and you should also analyse outer surroundings of the company (opportunities, threats, competition), and you should present documents of company existence. Bank decides about grant of the credits on the documentary basis. Present financial market gives a company possibility to choose among the banks. Therefore it is important to evaluate all the offers and the project itself with the help of mathematical methods looking at their contribution and economic effectiveness.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1099
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account