Transformace české celní správy v období vstupu do Evropské unie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transformace české celní správy v období vstupu do Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Zapletal, Marek
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:36Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:36Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36521
dc.description.abstract Obsahem této práce je seznámení s aktuálními informace týkající se problematiky transformace celní správy v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a přiblížení nejdůležitějších změn a problémů, které s této souvislosti nastaly. Je zde zmíněn význam celní správy a stručná historie celní správy od vzniku Československé republiky až do současnosti. Jsou zde prezentovány změny, kterými celní orgány prošly a které byly svým rozsahem a dopady největší v jejich novodobé historii a které zásadním způsobem ovlivnily jejich působnost a úkoly - zejména volný pohyb zboží v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie a s tím související zrušení pravidelných celních kontrol na státní hranici, personální a organizační reorganizace celní správy a formování nové role celních orgánů při ekonomické ochraně státu, resp. zájmů celého Společenství - ochrana vnitřního trhu v EU, celní politika a celní tarif, odvádění příjmů ze cla do rozpočtu EU, společná zemědělská politika EU atd. V neposlední řadě jsou zde zmíněny změny při správě daní a poplatků celními orgány a zcela nové kompetence, který jsou v současnosti zabezpečovány celními orgány.
dc.format 75 s., 14 s. příloh.
dc.format.extent 827432
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transformace cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject celní orgány cs
dc.subject vstup České republiky do Evropské unie cs
dc.subject historie celní správy cs
dc.subject formování nové role celních orgánů cs
dc.subject personální a organizační reorganizace celní správy cs
dc.subject změny při správě daní a poplatků celními orgány cs
dc.subject nové kompetence celní správy cs
dc.subject transformation en
dc.subject customs administration en
dc.subject customs organs en
dc.subject entry of the Czech Republic into the European Union en
dc.subject history of customs administration en
dc.subject the formation of a new role for customs organs en
dc.subject personnel and organizational reorganization of the customs administration en
dc.subject changes related to tax administration and fees by the customs organs en
dc.subject new powers of the customs organs en
dc.title Transformace české celní správy v období vstupu do Evropské unie
dc.title.alternative Transformation of the Czech Customs Administration during the period of entry into the European Union
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated The content of this work is familiarisation with current information related to the problem of transforming the customs administration in connection with the entry of the Czech Republic into the European Union and an approximation of the most important changes and issues related thereto. Mentioned here are the significance of the customs administration and a brief history of customs administration from the establishment of the Czechoslovak Republic to the present. Presented here are the changes faced by the customs organs, which in scope and impact have been the largest in the modern history of the customs administration and which have affected its operations and tasks in a fundamental way - particularly the free movement of goods in the context of the unified internal market of the European Union and the related dissolution of regular customs inspections at state borders, personnel and organizational reorganization of the customs administration and the formation of a new role for customs organs related to economic protection of the state, or the interests of the entire Community - protection of the internal market in the EU, customs policies and customs tariffs, duty revenues passed into the EU budget, the common agricultural policy of the EU, etc. Finally mentioned here are changes related to tax administration and fees by the customs organs and entirely new powers currently provided by the customs organs.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1833
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account