Analýza bezpečnosti práce ve firmě a vyhodnocení rizikových pracovišť

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza bezpečnosti práce ve firmě a vyhodnocení rizikových pracovišť

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Ščuglík, Petr
dc.date.accessioned 2016-11-28T12:37:33Z
dc.date.available 2016-11-28T12:37:33Z
dc.date.issued 2016-02-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/38753
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve firmě XYZ, spol. s.r.o. a s ní spojeným prvkům. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části práce je obecně vymezen pojem bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další pojmy, vztahující se k této oblasti, nastíněn je stručný historický vývoj bezpečnosti práce a v následujících kapitolách je představen legislativní rámec a právní předpisy týkající se této problematiky, spolu s bezpečností práce v kontextu Evropské unie. Praktická část se zabývá charakteristikou vybrané společnosti a popisem současného stavu jejího managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně její certifikace. Poté je metodou kontrolního listu zanalyzováno dodržování zásad a prvků této oblasti a navržena opatření na zkvalitnění těchto zásad, prvků a managementu společnosti v této sféře.
dc.format 85 s. (141 634). 9 s. přílohy
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci cs
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject riziko cs
dc.subject zákon cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject management cs
dc.subject osobní ochranné pracovní pomůcky cs
dc.subject pracovní úraz cs
dc.subject prevence cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject Healt and safety at work en
dc.subject professionally qualified person in the risk prevencion area en
dc.subject safety en
dc.subject risk en
dc.subject law en
dc.subject legislation en
dc.subject management en
dc.subject personal protective equipment en
dc.subject work injury en
dc.subject prevention en
dc.subject danger en
dc.title Analýza bezpečnosti práce ve firmě a vyhodnocení rizikových pracovišť
dc.title.alternative Analysis of Safety Work in the Company and Evaluation of Risk Workplaces
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2016-06-15
dc.description.abstract-translated This bacherol´s thesis is dedicated to health and safety at work sphere, and it´s connected areas in the XYZ Ltd. company. The whole thesis is divide into two parts theoretical and practical. In the theoretical part is the term health and safety at work generally defined, and other terms which are connected to this area. Quickly mentioned is also historical evolution, and in the following chapters is the legislative framework and law regulations regarding to this sphere introduced. Everything in context with EU law. Practical part is about the characteritics of the chosen company. Describing it´s current healt and safety at work management, certification included. Than is with control sheet method analyzed, how all parts and principles in this area are followed, and new regulati-ons, how to make all management principles in this area more effective are proposed.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 43880
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
ščuglík_2016_dp.pdf 3.034Mb PDF View/Open None
ščuglík_2016_op.pdf 168.0Kb PDF View/Open None
ščuglík_2016_vp.pdf 191.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account