Moja kultúra. Slovenská nová vlna vo fotografii 80. rokov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Moja kultúra. Slovenská nová vlna vo fotografii 80. rokov

Show full item record

No preview available
Title: Moja kultúra. Slovenská nová vlna vo fotografii 80. rokov
Author: Fišerová, Lucia
URI: http://hdl.handle.net/10563/39331
Date: 2012-09-11
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 260
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Dizertačná práca Moja kultúra. Slovenská nová vlna vo fotografii 80. rokov si kladie za cieľ preskúmať fotografickú tvorbu ôsmich autorov pôvodom zo Slovenska, ktorí v priebehu 80. rokov študovali na pražskej Katedre fotografie FAMU. Výber najstaršieho obdobia ich tvorby, ktoré sa kryje s dobou štúdia a prvými rokmi po jeho absolvovaní, bol motivovaný presvedčením o intenzívnej sústredenosti dobovej energie na tomto "ostrove slobody". Katedra fotografie sa stala živnou pôdou pre tvorivé nápady prekračujúce dovtedy nespochybnené (žánrové, formálne i myšlienkové) limity československej výtvarnej fotografie. Cieľom dizertačnej práce bude prehodnotiť doterajšie teoretické stanoviská viažuce sa k tvorbe týchto autorov, ktoré vychádzajú predovšetkým z umeleckohistorických pozícií. Môj výskum sa snaží zohľadniť širšie spektrum otázok súvisiacich s problematikou a osvetľujúcich i samotnú fotografickú tvorbu. Medzi inými napr. inštitucionálne zázemie (FAMU, systém výuky, vplyv jednotlivých pedagogických osobností, galérie, stratégie vystavovania, operatívne pole kurátora?), národnostná otázka (definícia "slovenskosti" v umení a fotografii, existencia či neexistencia "československej fotografie", vhodnosť a výstižnosť názvu?), situácia v československej výtvarnej fotografii, predovšetkým v oblasti aktu (všeobecná nedôvera v prijímaní obrazu nahého ľudského tela, blazeovaná podoba aktu 70. a 80. rokov a následné spochybnenie samotného pojmu akt prepojením tela s predmetom a reálnym prostredím). Zaujímavým predmetom úvah sa pre mňa stala taktiež tendencia teoretikov interpretovať diela týchto autorov ako prvé prejavy fotografickej postmoderny u nás. Vo svojom výskume upozorňujem na mimovoľnú prítomnosť opačného, modernistického modelu, spočívajúceho predovšetkým v tradičnej, genderovo podmienenej optike, akou hľadia títo fotografi na ženské telo. Tieto poznatky získané a potvrdené v prvej, teoreticko-historickej časti práce následne aplikujem v druhej, analyticko-interpretačnej časti. Analýzy mnohých konkrétnych fotografií sú usúvzťažné v ôsmich kapitolách, podľa identifikovaných príbuzných motívov. Za najpodstatnejšiu časť považujem detailne (do piatich kapitol) rozpracovanú problematiku zobrazenia nahého tela, kde k tradične frekventovaným pojmom (akt, irónia, erotizmus, nezáväzná hra?) pripájam pojmy ako melanchólia, bolesť, slasť, stiesnenosť tela v priestore, znakovosť tela, podmienený pohľad, dominantná maskulinita apod.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
fišerová_2016_dp.pdf 8.087Mb PDF View/Open None
fišerová_2016_vp.pdf 466.8Kb PDF View/Open None
fišerová_2016_op.zip 26.66Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account