Optimalizace metodiky na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace metodiky na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišera, Miroslav
dc.contributor.author Machů, Ludmila
dc.date.accessioned 2017-02-02T07:57:52Z
dc.date.available 2017-02-02T07:57:52Z
dc.date.issued 2010-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/39394
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřena na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas enzymaticko-gravimetrickou in vitro metodou a na stanovení vybraných faktorů, které mohou hodnoty stravitelnosti ovlivnit. Konkrétně se práce zabývá stanovením stravitelnosti sušiny, stravitelnosti organické hmoty, koeficientu stravitelnosti dusíkatých látek a stravitelnosti vybraných chemických prvků, přičemž je současně statisticky hodnocen i vliv doby hydrolýzy a různého hydrolyzačního činidla na hodnoty stravitelnosti. Předmětem práce je i určení obsahu polyfenolických látek a vlákniny včetně pektinových látek, jakožto vybraných faktorů ovlivňujích hodnoty stravitelnosti. V neposlední řadě práce obsahuje i stanovené obsahy sušiny, popela, dusíkatých látek a vybraných chemických prvků, coby nedílnou součást následných analýz a výpočtů. Ke stanovení byly vybrány produkty ze sladkovodních sinic a řas (Spirulina - sinice Spirulina platensis, Chlorella - řasa Chlorella pyrenoidosa) i mořských červených řas (Dulse - Palmaria palmata, Nori - Porphyra tenera) a hnědých řas (Arame - Eisenia bicyclis, Hijiki - Hizikia fusiformis, Kombu - Laminaria japonica, Wakame a Wakame instant - Undaria pinnatifida) dostupných na českém trhu. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že obecně hodnoty stravitelnosti mořských i sladkovodních řas jsou vysoké a jsou závislé nejen na délce enzymatické hydrolýzy, ale i na zvoleném hydrolyzačním činidle a na obsahu látek ovlivňujících tyto hodnoty. U jednotlivých druhů řas bylo stanoveno vysoké množství polyfenolických látek i vlákniny včetně pektinů. Statistickým vyhodnocením pomocí korelací bylo dokázáno, že obsah právě těchto látek stravitelnost sladkovodních a mořských řas významně ovlivňuje.
dc.format 140
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sladkovodní řasy cs
dc.subject mořské řasy cs
dc.subject stravitelnost cs
dc.subject sušina cs
dc.subject popel cs
dc.subject dusíkaté látky cs
dc.subject polyfenolické látky cs
dc.subject vláknina cs
dc.subject korelace cs
dc.subject Freshwater algae en
dc.subject seaweed en
dc.subject digestibility en
dc.subject dry matter en
dc.subject ash en
dc.subject nitrogen compounds en
dc.subject polyphenolic compounds en
dc.subject dietary fibre en
dc.subject correlation en
dc.title Optimalizace metodiky na stanovení stravitelnosti mořských a sladkovodních řas cs
dc.title.alternative Optimization of Methods of Digestibility Determination of Marine and Freshwater Algae en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2016-10-04
dc.description.abstract-translated Dissertation thesis is focused on seaweed and freshwater algae digestibility determination by enzymatic-gravimetric in vitro method, and determination of selected factors which are able to influence digestibility values. Namely, study deals with determination of dried matter digestibility, organic matter digestibility, nitrogen compounds digestibility coefficient and digestibility of selected elements. Simultaneously, the effect of diverse hydrolysis time and hydrolysis agents on digestibility values is statistically evaluated. Content of polyphenolic compounds and dietary fibre including pectic compounds is also a topic of this study just as the content of selected factors influencing digestibility values. Last but not least, this study contains set amounts of dried matter, ash, nitrogen compounds and selected elements as a inseparable part of subsequent analyses and calculations. Products available on Czech market from freshwater algae and cyanobacterium (Spirulina - cyanobacterium Spirulina platensis, Chlorella - alga Chlorella pyrenoidosa), red seaweed (Dulse - Palmaria palmata, Nori - Porphyra tenera) and brown seaweed (Arame - Eisenia bicyclis, Hijiki - Hizikia fusiformis, Kombu - Laminaria japonica, Wakame a Wakame instant - Undaria pinnatifida) were chosen for the investigation purpose. Based on provided analyses, it was investigated that digestibility values of freshwater algae and seaweed in general are high and also dependent on the length of enzymatic hydrolysis, on the type of chosen hydrolysis agent and on the concentration of compounds influencing digestibility values. In all algal food products, a high amount of polyphenolic compounds and dietary fibre including pectic compounds was investigated. Moreover, statistic evaluation by way of correlation has proved that concentration of these compounds affects digestibility of seaweed and freshwater algae.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Food Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Chemistry and Technology en
dc.identifier.stag 44767
dc.date.submitted 2016-06-27


Files in this item

Files Size Format View Description
machů_2016_dp.pdf 11.13Mb PDF View/Open None
machů_2016_op.zip 548.8Kb Unknown View/Open None
machů_2016_vp.pdf 23.81Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account