Program rozvoje města Kroměříž

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Kroměříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Mrhálková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T08:48:48Z
dc.date.available 2010-07-15T08:48:48Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3942
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o městě Kroměříž, které leží ve Zlínském kraji. Cílem práce je nastínit Program rozvoje města Kroměříž. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje vymezení základních teoretických poznatků k programu rozvoje měst a obcí včetně legislativního rámce regionální politiky. Praktická část obsahuje socioekonomickou charakteristiku města a SWOT analýzu jejímž prostřednictvím porovnávám vnitřní silné a slabé stránky města s příležitostmi a ohrožením, které na něj působí z vnějšku. Závěrečná část práce obsahuje definované strategické cíle, návrhy opatření rozvojových možností města Kroměříž a také katalog projektů. Cílem práce je určit rozvojové problémy města a pokusit se navrhnout možné opatření, které podpoří rozvoj města Kroměříž. cs
dc.format 111 cs
dc.format.extent 3507222 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject region cs
dc.subject program rozvoje města cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject rozpočet města cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject public administration en
dc.subject region en
dc.subject development program en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic aim en
dc.subject budget Town en
dc.subject project catalogue en
dc.title Program rozvoje města Kroměříž cs
dc.title.alternative The Development-program of the town Kroměříž en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the town Kroměříž that lies in the district of Zlín. The aim of the thesis is to sketch the development-program of the town Kroměříž. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part contains the definition of basic theoretical knowledge to the program of the development of towns and villages including a legislative frame of the regional politics. The practical part contains town Kroměříž a social-economic characteristics of the town and a SWOT analysis, by means of it I compare the inner strong and weak aspects with opportunities and distresses which apply on it outsides. The conclusion of the thesis contains the defined strategic goals, the suggestions of the arrangements for the development-possibilities of the town Kroměříž and a catalogue of the projects. The aim of the thesis is to determine the development-problems of the town and to try to suggest possible steps which support the development of the town Kroměříž. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5641
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mrhálková_2007_bp.pdf 3.344Mb PDF View/Open
mrhálková_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
mrhálková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account