Analýza reklamní kampaně projektu Rafťáci firmy Gumotex a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza reklamní kampaně projektu Rafťáci firmy Gumotex a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chmela, Vladimír
dc.contributor.author Hrdlík, Rudolf
dc.date.accessioned 2010-07-15T12:15:53Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:16Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4016
dc.description.abstract Cílem práce byla analýza ucelené kampaně s jasným cílem a zaměřením nazvaná "kampaň Rafťáci" ve firmě Gumotex, a.s., která byla zaměřená na výrobkovou skupinu nafukovacích lodí. K práci jsem prostudoval potřebné podklady. Z dostupných firemních dokumentů jsem získal potřebné údaje o průběhu a nákladech kampaně, a o podnikovém hodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů kampaně v oblasti ekonomické i mimoekonomické. Identifikoval jsem možné příčiny neúplně dosaženého výsledku. Návrhy možných doporučení pro další reklamní kampaně mohou eliminovat případné nedostatky v realizaci a zajistit dosažení cílů kampaní. Jsou zaměřeny na získání objektivních podkladů z průzkumu trhu, na přesné stanovení cílů a potenciálních zákazníků. V návrhu struktury kampaně je třeba přihlížet k dalším faktorům a kampaň operativně přizpůsobovat. Návrh ceny musí respektovat situaci na trhu, případně zvolit i nižší zaváděcí ceny. Klíčovým cílem bakalářské práce bylo také porovnat vlastní závěry se závěry oficiálního firemního vyhodnocení kampaně a navrhnout některá opatření, jež by mohla v budoucnu přispět k dosažení lepších výsledků chystaných kampaní. Cíle, které jsem si stanovil, byly splněny. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 2836260 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 08.12.2008
dc.subject Reklamní kampaň cs
dc.subject gumové čluny cs
dc.subject vyhodnocení cs
dc.subject analýza cs
dc.subject publicity campaign en
dc.subject rubber craft en
dc.subject evaluation en
dc.subject analysis en
dc.title Analýza reklamní kampaně projektu Rafťáci firmy Gumotex a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of Gumotex Plc advertising campaign for project Raftaci en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-24
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis was the analysis of integrated campaign with clear purposes and orientation named "campaign Raftaci" in the company Gumotex, a.s. which was aimed at the product group of inflatable boats. I studied the necessary documents that were needed for my thesis. I obtained all necessary data concerning the course and costs of the campaign and the company evaluation of short-term and long-term campaign aimes in the economic and extra economic area from the available company documents. I identified the possible causes of the incompletely achieved result. The proposals of possible recommendations for the next advertising campaigns can eliminate the potential imperfections in the implemantation and secure the achievement of campaign targets. They are focused on obtaining the objective data from the market research, the exact determination of aims and potential customers. In the proposal of the campaign structure it is necessary to take into consideration another factors and to adapt the campaign operatively. The price proposal must respect the situation on the market eventually it is necessary to choose also lower introductory prices. The key purpose of the thesis was also to compare the own conclusions with the conclusions of the official company evaluation of the campaign and to suggest some measures that could contribute to achieve better results of the prepared campaigns in the future. The aims that I determined were fulfilled. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4680
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrdlík_2007_bp.pdfBlocked 2.704Mb PDF View/Open
hrdlík_2007_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
hrdlík_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account