Výskyt léčiv v životním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výskyt léčiv v životním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jančová, Petra
dc.contributor.author Urban, Jaroslav
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:01Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/40822
dc.description.abstract Léčivem je chápána léčivá látka nebo směs léčivých látek určená k podání lidem nebo zvířatům k prevenci, léčení, mírnění chorob a jejich projevů. Díky jejich rozsáhlému užívání, a často i nadužívání se začal projevovat jejich výskyt v životním prostředí. Pozornost je věnována nejčastěji se vyskytujícím skupinám léčiv, a to steroidním hormonům, antibiotikům, léčivům určeným k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, neuroaktivním látkám, analgetikům či antiflogistikům. V rámci této teoretické bakalářské práce byly formou rešerše sepsány dosavadní poznatky o osudu reziduí léčiv v životním prostředí. Bylo popsáno jejich rozšíření do různých složek prostředí (povrchové vody, podzemní vody, pitné vody, půdy), včetně popisu jejich negativního vlivu na necílové organismy (diskutovány jsou zejména perzistence, biokumulace a endokrinní disrupce). Dále jsou v práci shrnuty základní analytické techniky, od úpravy vzorků (popsány jsou možnosti extrakce, přečištění i zakoncentrování vzorku) až po analytické koncovky (LC/MS, GC/MS) využívané pro stanovení jejich reziduí v daných vzorcích. A nakonec jsou zde popsány i možnosti pro jejich degradace (fotodegradace, biodegradace, chemická oxidace) a odstranění (sorpce, membránové procesy, fytoremediace) ze životního prostředí.
dc.format 73 s (104 430 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject léčiva cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject rezidua cs
dc.subject antibiotika cs
dc.subject estrogeny cs
dc.subject degradace cs
dc.subject pharmaceutical drug en
dc.subject environment en
dc.subject residues en
dc.subject antibiotics en
dc.subject estrogens en
dc.subject degradation en
dc.title Výskyt léčiv v životním prostředí
dc.title.alternative Occurrence Drugs in the Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2017-06-19
dc.description.abstract-translated Pharmaceutical drugs are understood as a medicinal substance or a mixture of medicinal substances intended for administration to humans or animals for the prevention, treatment and alleviation of diseases and their symptoms. Thanks to their extensive use and often overuse, their occurrence in the environment has begun. Attention is paid to the most frequently occurring groups of drugs, namely steroid hormones, antibiotics, drugs for the treatment of cardiovascular diseases, neuroactive agents, analgesics and antiphlogistics. In this theoretical bachelor thesis, the present knowledge of the fate of pharmaceutical residue in the environment is written in the form of background research. Its distribution to various environmental components (surface water, groundwater, drinking water, soil) is described, including a description of its impact on non-target organisms (discussed are mainly persistence, bioaccumulation and endocrine disruption). Further, basic analytical techniques are described, from sample preparation (described are the options of extraction, purification and sample concentration) to terminal analysis (LC/MS, GC/MS) used for the determination of residue in given samples. Finally, the possibilities for its degradation (photodegradation, biodegradation, chemical oxidation) and removal (sorption, membrane processes, phytoremediation) from the environment are described.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 46742
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
urban_2017_dp.pdf 2.877Mb PDF View/Open None
urban_2017_op.docx 75.60Kb Unknown View/Open None
urban_2017_vp.docx 75.22Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account