Vliv procenta talku ve směsi polypropylenu na jeho mechanické vlastnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv procenta talku ve směsi polypropylenu na jeho mechanické vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Jindrová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-15T13:01:21Z
dc.date.available 2012-05-31T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4098
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo studium vlivu mikro/nano rozměrného plniva na bázi talku (mastek) na výsledné fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti naplněného po-lypropylenu (SABIC PP 108MF10, SABIC PP 33 MBTU (Saudi Basic Industries Corporation)). Jedná se zejména o určení pevnostních charakteristik (tahová zkouška, zkouška v ohybu, rázová a vrubová houževnatost (při pokojové teplotě a -20 °C)), zkouška tvrdosti a termickou stabilitu v rozmezí teplot 40 až 600 °C metodou termické analýzy DTA a TG. Bylo zjištěno, že s rostoucím stupněm naplnění dochází ke zvýšení pevnosti a houževnatosti systému. Toto možno připsat vlivu dobré dispergaci a uspořádání mikročástic plniva (jejich prostorovou konfiguraci) v 3D matrici PP a jejich synergickému účinku vytvářejícího specifické vazby mezi jednotlivými částicemi. Nárůst pevnosti v tahu byl v rozmezí 15 až 25 % (maximální pevnost při přetržení 22 MPa), přičemž dochází ke zvýšení jeho křehkosti, což se projevuje v poklesu tažnosti z původních 265 % na 5 %. Tyto skutečnosti jsou ve shodě s poklesem průměrné rázové houževnatosti z původních 18 kJ/m2 na 14 kJ/m2, tj. pokles o 23 %. Podobný průběh byl pozorován také pro vzorky kondicionované při teplotě -20 ° C (pokles o 12,5 %). Bylo zjištěno, že s rostoucím stupněm naplnění se zvyšuje termooxidační stabilita kompozitu talek-PP, nejvíce pro vzorek 20 hm. % plniva (úvodní nenaplněný vzorek vykazoval rozkladní teplotu při 392 °C, vzorek 20 hm. % při 482 °C. Kvalita studovaného PP byla ověřena měřením FTIR spekter. cs
dc.format 143 s., 25 s. příloh cs
dc.format.extent 680020 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2012
dc.subject Talek cs
dc.subject mastek cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject tahová zkouška cs
dc.subject ohybová zkouška cs
dc.subject tvrdost cs
dc.subject rázová a vrubová houževnatost cs
dc.subject termická stabilita cs
dc.subject DTA cs
dc.subject TG cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject Talc en
dc.subject polypropylene en
dc.subject tensile test en
dc.subject stress at break en
dc.subject bending test en
dc.subject microhardness en
dc.subject fracture toughness en
dc.subject notched impact strength en
dc.subject strain at break en
dc.subject impact strength en
dc.subject thermal stability en
dc.subject DTA en
dc.subject TG en
dc.subject FTIR en
dc.title Vliv procenta talku ve směsi polypropylenu na jeho mechanické vlastnosti cs
dc.title.alternative Effect of the talc filler weight percentage in the poly(propylene) matrix on its mechanical properties en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Elisek, Petr
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this MSc. thesis was the study of the effect of the micro/nano filler of the talc bases on the final physico-chemical and mechanical properties of the filled poly(propylene) (SABIC PP 108MF10, SABIC PP 33 MBTU (Saudi Basic Industries Corporation)) com-posite matrix. There were determined mainly the mechanical strength parameters (tensile test, bending test, fracture toughness, notched impact strength (at the ambient temperature and -20° C), strain at break, impact strength), microhardness test and thermal stability in the temperature range of 40 to 600 °C measured by means of thermal analysis DTA and TG. It was found, that with increasing degree of filler content increased mechanical strength and toughness of the system was found. This effect can be ascribed to the influ-ence of the excellent dispersion and high order (crystal like lattice) of microparticles (their spatial configuration) in the 3D PP matrix and to their mutual synergistic effect and the creation of the specific bond between individual particles. Observed increase in the tensile strength was ranging between 15 to 25 % (maximum tensile strength at break was found 22 MPa). Simultaneously with this the increase brittleness was obtained, what was reflected by the decrease of the mean impact strength from the initial 18 kJ/m2 (for the virgin PP sample) to 14 kJ/m2, i.e. 23 % decrease. Similar dependency was obtained also for the samples conditioned at -20 °C (decrease of 12,5 %). It was found, that with increasing de-gree of filling of the talc-PP composite matrix the thermooxidative stability was increased, the highest magnitude was obtained for the sample 20 w. % (virgin unfilled sample showed decomposition temperature at 392 °C, sample 20 w. % at 482 °C. Quality of the studied PP was checked by means of FTIR spectroscopy measurements. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5587
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jindrová_2007_dp.pdfBlocked 664.0Kb PDF View/Open
jindrová_2007_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
jindrová_2007_op.doc 32Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account