Analýza péče o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci ve firmě MLS Holice, spol. s r.o., se zaměřením na nemoci z povolání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza péče o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci ve firmě MLS Holice, spol. s r.o., se zaměřením na nemoci z povolání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra cs
dc.contributor.author Schwarzová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:06:17Z
dc.date.available 2010-07-13T12:06:17Z
dc.date.issued 2006-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/410
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, především na problematiku nemocí z povolání. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkají se péče o za-městnance, lékařských prohlídek, které jsou důležité hlavně u rizikových prací a dále od-škodňování nemocí z povolání a předcházení jejich vzniku. V praktické části se zaměřuji na analýzu péče o zaměstnance ve firmě MLS Holice, spol. s r. o., na způsob, jakým jsou zabezpečovány lékařské prohlídky a kontroly pracovišť, jaká opatření jsou prováděna, aby se minimalizovalo opakování pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich příčiny. Dle mého názoru, není bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v této firmě zanedbávaná, ale je potřeba se jí více věnovat. Pro efektivnější systém v této oblasti jsem navrhla postup jak provádět BOZP. Prvním krokem je přijetí pracovní síly, která je tu zapotřebí a dále investice do určitých bezpečnostních opatření. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 859916 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Bezpečnost práce cs
dc.subject ochrana zdraví cs
dc.subject péče cs
dc.subject pracovní úraz cs
dc.subject nemoc z povolání cs
dc.subject riziková práce cs
dc.subject lékařské prohlídky cs
dc.subject orgány ochrany veřejného zdraví cs
dc.subject Safety of work en
dc.subject health protection en
dc.subject care en
dc.subject occupational injury en
dc.subject industrial disease en
dc.subject hazardous work en
dc.subject medical check-up en
dc.subject institution of public health protection en
dc.title Analýza péče o bezpečnost a ochranu pracovníků při práci ve firmě MLS Holice, spol. s r.o., se zaměřením na nemoci z povolání cs
dc.title.alternative Analyse of the care of the employees safety and protection at work in the company MLS Holice, spol. s r.o., with focus on the industrial diseases en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana cs
dc.date.accepted 2006-06-14 cs
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the safety of work and health protection at work, above all on ques-tions concerning the industrial diseases. In theoretical part basic terms are explained. They are related to the employees care, the medical check-ups, which are the most important of all with the hazardous work and then a remuneration of the industrial diseases and the pre-vention of their beginning. Practical part is focuses the employees care analyse in a com-pany MLS Holice, spol. s r.o., on a way, in which the medical check-ups and the work-places controls are organized, which steps are done to the repetition of the occupational injuries and the industrial diseases and their factors to be minimalized. In my opinion the safety of work and health protection in this company is well kept, but it is nessesary to keep the care of it more. For more effective system I suggest a way how to do the safety of work and health protection. First step is to accept a new labour force, which is needed here and then the investment into the safety equipment. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4129
dc.date.assigned 2006-03-13 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
schwarzová_2006_bp.pdfBlocked 839.7Kb PDF View/Open
schwarzová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
schwarzová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account