Prevence závažných chemických havárií ve Středočeském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prevence závažných chemických havárií ve Středočeském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mika, Otakar Jiří
dc.contributor.author Heřmanský, René
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:46Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:46Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41208
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o prevenci závažných chemických havárií. Jsou uvedeny současné právní předpisy Evropské unie a České republiky vztahující se k prevenci závažných havárií a jejich historie, orgány zabývající se problematikou prevence závažných havárií, je rozebrán proces zařazení podniku do skupiny A, nebo B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jsou popsány tři případové studie. V praktické části je charakterizován Středočeský kraj, uvedeny možné zdroje závažných havárií v tomto kraji, je popsána problematika podlimitních zdrojů rizik, které nespadají pod dikci zákona, přičemž byl vybrán objekt pro následnou modelaci, která má za úkol demonstrovat, že i v podlimitních zdrojích rizika může dojít k závažné chemické havárii. V závěru práce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření a vlastní návrhy pro oblast prevence závažných havárií, především u podlimitních objektů.
dc.format 91 s. (107 810)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject prevence závažných havárií cs
dc.subject riziko cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject nebezpečné chemické látky cs
dc.subject Středočeský kraj cs
dc.subject TerEx cs
dc.subject ALOHA cs
dc.subject amoniak cs
dc.subject Population Protection en
dc.subject Prevention of Major Chemical Accidents en
dc.subject Risk en
dc.subject Threat en
dc.subject Hazardous Chemical Substances en
dc.subject Central Bohemia Region en
dc.subject TerEx en
dc.subject ALOHA en
dc.subject Ammonia en
dc.title Prevence závažných chemických havárií ve Středočeském kraji
dc.title.alternative The Prevention of Major Chemical Accidents in the Central Bohemia Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mašek, Ivan
dc.date.accepted 2017-06-05
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the prevention of major chemical accidents. There is listed current legislation of the European Union and the Czech republic relating to the prevention of major accidents and their history, authorities dealing with the issue of the prevention of major accidents, there is described the process of inclusion to group A or B in accordance with Act No. 224/2015 Coll. about the prevention of major accidents, and there are described three case studies. In the practical part Central Bohemian Region is characterized, there are stated the possible sources of major accidents in this region, and there is described the issue of underlimited sources of risks that are not covered by law. It was selected an object for modelling to demonstrate possible chemical accident. In the conclusion, there are listed results of survey and my own suggestions for the area of prevention of major chemical accidents, especially for underlimited objects.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47292
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
heřmanský_2017_dp.pdf 6.163Mb PDF View/Open None
heřmanský_2017_op.pdf 114.7Kb PDF View/Open None
heřmanský_2017_vp.pdf 210.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account