Rizika evakuace seniorů a osob se zdravotním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rizika evakuace seniorů a osob se zdravotním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Nováková, Edita
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:15:48Z
dc.date.available 2017-07-03T09:15:48Z
dc.date.issued 2017-02-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41220
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá posouzením rizik evakuace seniorů a zdravotně postižených osob. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část definuje rozdělení a charakteristiku zdravotně postižených osob, dále základní pojmy, které se týkají evakuace osob obecně. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na technické prostředky, které jsou potřebné k evakuaci zdravotně postižených osob. V praktické části posuzuje a charakterizuje konkrétní objekt organizace nevidomých a slabozrakých osob, kde můžou vzniknout rizika při vzniku mimořádné události z důvodu umístění klientů se špatnou orientací v prostoru a se sníženou pohyblivostí. Pomocí metody SWOT analýzy a Ishikawa diagramu byla analyzována možná rizika při evakuaci dané organizace. Praktická část dále seznamuje se současným řešením evakuace a závěrem práce uvádí návrhy na minimalizaci rizik.
dc.format 60 s. (70 677 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evakuace cs
dc.subject osoba cs
dc.subject postižení cs
dc.subject riziko cs
dc.subject senior cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject evacuation en
dc.subject person en
dc.subject disability en
dc.subject risk en
dc.subject senior en
dc.subject health en
dc.title Rizika evakuace seniorů a osob se zdravotním postižením
dc.title.alternative Risks Evacuation of Elderly and Persons with Disabilities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Princ, Ivan
dc.date.accepted 2017-06-07
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with evaluation of risks of evacuation of seniors and healthy disabled people. The work is divided into two parts, theoretical part and practical part. Theoretical part defines division and characteristics of healthy disabled people, basic terms related to evacuation of people generally. Last chapter of theoretical part is focused on technical tools which are needed for evacuation of healthy disabled people. Practical part considers and characterizes particular building of organization for blind and visually impaired people where can occur risks in the case of emergency incidents due to the location of clients with poor orientation of space and with decreased mobility. By using SWOT analysis and Ishikawa diagram were analyzed potential risks in the evacuation of the organization. Practical part also familiarizes reader with current solution of evacuation. Conclusion presents suggestions on minimization of risks.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 47304
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2017-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
nováková_2017_dp.pdf 4.461Mb PDF View/Open None
nováková_2017_op.pdf 45.73Kb PDF View/Open None
nováková_2017_vp.pdf 236.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account