Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Měrková, Markéta
dc.date.accessioned 2018-06-06T17:40:25Z
dc.date.available 2018-06-06T17:40:25Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-738-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41627
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na studium mikrobiálního rozkladu vybraných syntetických vysokomolekulárních i nízkomolekulárních látek, používaných pro úpravu materiálů a přípravků. Zabývala se biodegradací ve vodě rozpustných polymerů, a to poly(vinylalkoholu) a poly(vinylpyrrolidonu), a dále studiem rozkladu některých nízkomolekulárních sloučenin, používaných často v kosmetickém průmyslu, a to 2-ethylhexylsalicylátu, 2-ethylhexanolu a kokamidopropylbetainu. V teoretické části práce je stručně popsána obecná charakteristika, výroba i využití těchto látek a jsou uvedeny důležité poznatky o jejich toxikologických vlastnostech. Dále jsou pak shrnuty dosavadní znalosti o jejich mikrobiálním rozkladu. V rámci experimentální části práce byla bakteriální degradace uvedených sloučenin hodnocena v průběhu pokusů především na základě úbytku jejich koncentrace ve vodném prostředí a na základě růstu mikroorganismů. Byly studovány některé faktory, ovlivňující průběh mikrobiální degradace, jako jsou velikost inokula, hodnota pH či přítomnost jiných mikroorganismů. V rámci experimentů zabývajících se studiem biodegradace vysokomolekulárních látek byla potvrzena rozložitelnost poly(vinylalkoholu); oba testované kmeny Sphingomonas sp. JK2 a OT2 byly schopny rozkladu polymeru i při použití minimálních inokul, odpovídajících přítomnosti 100 buněk/ml. Naproti tomu mikrobiální degradaci poly(vinylpyrrolidonu) se prokázat nepodařilo. V relevantních případech byly nově izolovány bakteriální kultury schopné rozkladu studovaných látek a byly zkoumány jejich růstové a degradační vlastnosti. Byla tak získána a identifikována kultura Rhodococcus sp. ES 12, schopná utilizace 2-ethylhexylsalicylátu, dále kultura Pseudomonas sp. P, schopná utilizace 2-ethylhexanolu a byla také objasněna podstata symbiotického vztahu mezi kulturami Pseudomonas sp. FV a Rhizobium sp. FM, schopnými společné biodegradace kokamidopropylbetainu. Tyto 4 kultury byly rovněž deponovány v České sbírce mikroorganismů v Brně.
dc.format 48
dc.format.extent 102
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject poly cs
dc.subject vinylalkohol cs
dc.subject poly cs
dc.subject vinylpyrrolidon cs
dc.subject 2-ethylhexylsalicylát cs
dc.subject 2-ethylhexanol cs
dc.subject kokamidopropylbetain cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject poly en
dc.subject vinylalcohol en
dc.subject poly en
dc.subject vinylpyrrolidone en
dc.subject 2-ethylhexylsalicylate en
dc.subject 2-ethylhexanol en
dc.subject cocamidopropylbetaine en
dc.subject biodegradation en
dc.subject bacteria en
dc.title Biodegradabilita sloučenin využívaných k ochraně a úpravě materiálů cs
dc.title.alternative Biodegradability of compounds applied for materials protection and modification en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The work was focused on a study of microbial degradation of selected synthetic both high and low molecular weight substances used for materials and products modification. It mainly dealt with the study of biodegradation of water-soluble polymers, poly(vinylalcohol) and poly(vinylpyrrolidone), and the study of the decomposition of some low molecular weight compounds, commonly used in the cosmetic industry, namely 2-ethylhexylsalicylate, 2-ethylhexanol, and cocamidopropylbetaine. In theoretical part of the thesis the general characteristics, production way and the most significant uses of the substances are briefly described, including base knowledge on their toxicological properties. Furthermore, today's knowledge about biodegradability of these compounds is summarized. The biodegradation of these substances was evaluated mainly on the basis of reduction of their concentration during the experiments and on the basis of microbial growth. In addition, some factors affecting the course of biodegradation, such as the inoculum size, pH or the presence of other microorganisms, were studied as well. In the experiments on the study of biodegradation of high molecular compounds, the biodegradability of poly(vinylalcohol) was confirmed; both used strains, Sphingomonas sp. JK2 and OT2, were able to decompose the polymer even when their minimal inoculums of 100 cells/ml were applied. In contrast, microbial degradation of poly(vinylpyrrolidone) has not been confirmed. In some cases bacterial strains capable of decomposition were newly isolated and their growth and degradation properties were examined; Rhodococcus sp. ES 12 capable of 2-ethylhexylsalicylate utilization and Pseudomonas sp. P capable of 2-ethylhexanol utilization were obtained from activated sludge and finally deposited in Czech Collection of Microorganisms. Furthermore, the nature of the symbiotic relationship between Pseudomonas sp. FV and Rhizobium sp. FM, capable of cocamidopropylbetaine biodegradation in mixed culture, was revealed.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50619
dc.date.submitted 2018-03-15


Files in this item

Files Size Format View Description
měrková_2018_teze.pdf 2.203Mb PDF View/Open teze disertační práce
měrková_2018_dp.pdf 1.909Mb PDF View/Open
měrková_2018_vp.pdf 164.8Kb PDF View/Open None
měrková_2018_op.zip 61.20Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account