Didaktický materiál / Experimentální publikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Didaktický materiál / Experimentální publikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Ščasnovičová, Terézia
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:00:32Z
dc.date.available 2018-07-04T15:00:32Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41644
dc.description.abstract Bakalárska práca pod názvom Experimentálna publikácia sa zameriava na problematiku a následnú tvorbu grafickej a typografickej úpravy podkladov pre ženy v štádiu gravidity. Cieľom je poskytnúť jednoduchú didaktickú publikáciu pre ženy v gynekologických čakár-ňach. Úvodná kapitola podáva základné informácie o publikáciách, teda ich charakteristiku, význam, zameranie, zásady tvorby, a tým aj jednotlivých častí, z ktorých sa skladá. Ďalšia kapitola sa zameriava na vizuálnu kultúru, ktorá popisuje rôzne prístupy zobrazovania vnút-ra tela a ich následné spracovanie či už na medicínske, zážitkové alebo kultúrne účely. Uvedené predpoklady sú základom k tvorbe náučnej publikácie. Praktická časť práce popisuje vznik publikácie. Od počiatočnej inšpirácie cez vývoj a následné spracovanie až po predstavenie jednotlivých častí publikácie. Cieľom tejto bakalárskej práce je podať informácie o problematike zobrazenia plodu a poskytnúť nové riešenia znázornenia plodu v didaktickej publikácií.
dc.format 60 s. (67 146 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject gravidita cs
dc.subject plod cs
dc.subject embryo cs
dc.subject dieťa cs
dc.subject experimentálna publikácia cs
dc.subject vizualita cs
dc.subject grafický dizajn cs
dc.subject digi-tálny dizajn cs
dc.subject typografia cs
dc.subject publikácia cs
dc.subject ilustrácia cs
dc.subject rozšírená realita cs
dc.subject pregnancy en
dc.subject humanfetus en
dc.subject embryo en
dc.subject a child en
dc.subject experimental publication en
dc.subject visual en
dc.subject graphic design en
dc.subject digital design en
dc.subject typography en
dc.subject publication en
dc.subject illustration en
dc.subject augmented reality en
dc.title Didaktický materiál / Experimentální publikace
dc.title.alternative Didactic Material / Experimental Publication
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Markéta
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The focus of our bachelor work entitled as Experimental publication is an issue and the subsequent creation of graphic and typographic editing of documents for pregnant women. The aim is to provide a simple didactic publication for women in gynaecological surgery. The main chapter provides basic information about publication, it´s characteristics, mean-ing, focus, principles of creation this kind of publication and describe parts which its con-sist of. The next chapter focuses on a visual culture that describes different approaches to displaying inside the body and it´s post processing for medical or cultural purposes. These prerequisites are the basis for the creation of our educational publication. The practical part describes the process of creation our publication. From initial inspiration trought whole progress and subsequent processing to the presentation of individual parts of the publication. The main aim of this bachelor thesis is to provide information about fetal imaging issues and provide a solution how to display fetus and didactic publication.
dc.description.department Ateliér Digitální design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Digitální design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Digital Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 49174
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
ščasnovičová_2018_dp.pdf 3.624Mb PDF View/Open None
ščasnovičová_2018_op.doc 107.5Kb Unknown View/Open None
ščasnovičová_2018_vp.doc 92Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account