Marketingový plán společnosti NIKA, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán společnosti NIKA, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Kardošová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:46:22Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4337
dc.description.abstract Cieľom mojej diplomovej práce bolo zhodnotiť súčasnú situáciu v spoločnosti NIKA, s.r.o. a na jej základe vypracovať marketingový plán vychádzajúci z potrieb spoločnosti. Pre vytvorenie projektu marketingového plánu na rok 2007 som spracovala teoretické po-znatky z oblasti marketingového plánovania a riadenia. Definovala som jednotlivé kroky na zmapovanie pozície spoločnosti na základe situačnej analýzy a formulovala som teoretické východiská pre spracovanie marketingového výskumu, ktorý tvoril základ pre vytvorenie projektu marketingového plánu spoločnosti. V praktickej časti som previedla situačnú analýzu spoločnosti a vyhodnotila som úroveň jej marketingových činností. Na ich základe som vypracovala projekt marketingového plánu s nákladovou a rizikovou analýzou. V závere diplomovej práce som interpretovala dosiahnuté výsledky a navrhla som odporú-čania nielen pre spoločnosť samotnú ale aj pre všetkých účastníkov na trhu. cs
dc.format 112 s., 11 s. obr. príloh cs
dc.format.extent 1432909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Marketingový plán cs
dc.subject Marketingový výskum cs
dc.subject Marketingové plánovanie cs
dc.subject Marketingové riadenie cs
dc.subject Situačná analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Marketing plan en
dc.subject Marketing research en
dc.subject Marketing planning en
dc.subject Marketing leading en
dc.subject Situational analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Marketingový plán společnosti NIKA, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Marketing plan of the company NIKA, Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Keresteš, Ján
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma thesis was to evaluate the actual position in the company NIKA, Ltd. and on that ground to elaborate the marketing plan outgoing from the exigences of the company. I executed the theoretical information from the field of marketing planning and leading to create the marketing plan for the year 2007. I defined single steps to map the po-sition of the company on the pedestal of the situational analysis and I formulated the theo-retical starting points for processing the marketing research, which formed a ground to cre-ate the project of marketing plan of the company. I made situational analysis of the company and I analyzed the level of the marketing activi-ties in the practical part. On that ground I worked in the project of marketing plan with the cost and risk analysis. In the conclusion of my thesis I interpreted achieved results and there are some recommendations for the improvement of situation in the company and also for all abonents taking part on the market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5980
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kardošová_2007_dp.pdfBlocked 1.366Mb PDF View/Open
kardošová_2007_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
kardošová_2007_op.doc 868Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account