Projekt zlepšení organizace práce v ekonomickém úseku ve vybrané firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení organizace práce v ekonomickém úseku ve vybrané firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Kiktová, Nikoleta
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:01Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:01Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43667
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na zlepšenie organizácie práce v ekonomickom úseku vo vy-brané firme. Cieľom práce bolo zistiť či sú pracovné činnosti a úlohy v rámci ekonomického oddelenia vhodne rozdelené a či sú zamestnanci schopní plniť svoje činnosti v rámci klasic-kej pracovnej doby. Teoretické poznatky týkajúce sa témy diplomovej práce boli získané spracovaním rešerše odborných tuzemských aj zahraničných literárnych prameňov. Praktic-ká časť obsahuje analýzu súčasného stavu rozdelenia pracovných činností a úloh vo firme. Pre túto analýzu bol využitý kvalitatívny výskum prostredníctvom pološtandardizovaných interview a ďalej analýza snímku pracovného dňa, analýza pracovnej pozície a tiež analýza potreby zamestnancov. Na základe výsledkov bol navrhnutý projekt zlepšenie organizácie práce ekonomického oddelenia, ktorý bol následne podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze.
dc.format 95
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riadenie ľudských zdrojov cs
dc.subject organizácia práce cs
dc.subject pracovné miesto cs
dc.subject získavanie zamestnancov cs
dc.subject výber zamestnancov cs
dc.subject odmeňovanie cs
dc.subject human resource management en
dc.subject organization of work en
dc.subject job en
dc.subject recruitment en
dc.subject selection of employees en
dc.subject remuneration en
dc.title Projekt zlepšení organizace práce v ekonomickém úseku ve vybrané firmě
dc.title.alternative Project of Improvement of the Organization of Work in the Economic Sector in Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pašáková, Nikola
dc.date.accepted 2018-05-22
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is aimed at improving the organization of work in the economic section of the selected company. The aim of the thesis was to find out whether the work activities and tasks within the economic department are appropriately divided and that the employ-ees are able to perform their activities within the classical working hours. Theoretical knowledge on the topic of the thesis was gained by the processing of a search of profes-sional domestic and foreign literary sources. The practical part analyses the current state of the division of work activities and tasks in the company. For this analysis, qualitative research was used through semi-standardized interviews, and analysis of the working day image, job position analysis as well as employee needs analysis. Based on the results, a project to improve the organization of the work of the Economic Department was pro-posed, which was subsequently subjected to time, cost and risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49128
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
kiktová_2018_dp.pdf 2.763Mb PDF View/Open None
kiktová_2018_op.pdf 1.102Mb PDF View/Open None
kiktová_2018_vp.docx 29.67Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account