Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grečnár, Ján
dc.contributor.author Kovářová, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-12-17T21:41:35Z
dc.date.available 2018-12-17T21:41:35Z
dc.date.issued 2015-07-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-812-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43774
dc.description.abstract Disertační práce je zaměřená na získání dobré praxe vedení programů a míst zaměřených na podporu podnikání pro účely plánovaného Kreativního centra s ohledem na potřeby tzv. kreativní třídy. Soustřeďuje se na marketingový mix služeb a human centred design jako jeden z moderních přístupů designu služeb. Teoretická východiska práce přinášejí vhled do problematiky podnikání zejména v českém prostředí, se zaměřením na jeho specifika a problematické faktory, podnikatelské chování a postoje, charakteristiky začínajících podnikatelů. Teoretický základ práce se dále věnuje programům na podporu podnikání v kontextu vysokých škol a podpoře podnikání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Důležitou součástí teoretické opory je pak téma kreativní třídy a aspektů prostředí ovlivňujících kreativní činnost a práci všeobecně. Nosnou část práce tvoří primární zahraniční výzkum, který byl publikován jako odborná monografie, později doplněný výzkumem společnosti UBI Index. Návrhová část práce nejdříve čerpá z teoretického základu a zpracovává výsledky výzkumů a posléze představuje soubor poznatků a možnost jejich aplikace pro účely plánovaného Kreativního centra včetně návrhu jeho zapojení do celouniverzitního podpůrného podnikatelského systému zaměřeného na studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
dc.format.extent 228
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject kreativní třída cs
dc.subject kreativní průmysly cs
dc.subject podnikatelské prostředí cs
dc.subject rozvoj podnikání cs
dc.subject vysoké školství cs
dc.subject talent management cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject design zaměřený na člověka cs
dc.subject creative class en
dc.subject creative industries en
dc.subject entrepreneurial environment en
dc.subject entrepreneurship development en
dc.subject tertiary education en
dc.subject talent management en
dc.subject services marketing en
dc.subject human centred design en
dc.title Kreativní centrum jako nástroj podpory podnikání cs
dc.title.alternative Creative Centre as an Entrepreneurial Support Tool en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-12-03
dc.description.abstract-translated doctoral thesis is focused on gaining good practice in the management of programmes and places oriented on business support with respect to the needs of so called creative class for the purposes of the planned Creative Centre. It is concentrated on marketing mix of services and human centred design as one of the modern approaches to services design. The theoretical ground brings insights into issues of entrepreneurship particularly in the Czech environment, concentrating on its specifics and problematic factors, entrepreneurial behaviour and attitudes, characteristics of beginning entrepreneurs. The theoretical base of the thesis is also concerned with entrepreneurial support programmes in the context of tertiary education and entrepreneurial support at the Tomas Bata University in Zlín. A substantial part of the theoretical base is a theme of the creative class and aspects of environment influencing creative activity and work in general. The main part of the thesis is comprised of primary foreign research which was published as a specialised monograph, later complemented by a research of UBI Index. At first the design part of the work draws on the theoretical base and processes results of the research and eventually it presents an assemblage of findings and possibility of their utilization for the planned Creative Centre including the draft of its involvement in the university-wide entrepreneurial support system aimed at students of Tomas Bata University in Zlín.
dc.description.department Ateliér Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50797
dc.date.submitted 2018-10-03


Files in this item

Files Size Format View Description
kovářová_2018_teze.pdf 2.618Mb PDF View/Open
kovářová_2018_dp.pdf 3.049Mb PDF View/Open None
kovářová_2018_dp.pdf 600.3Kb PDF View/Open None
kovářová_2018_vp.pdf 401.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account