Logistika při zásahu jednotky požární ochrany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Logistika při zásahu jednotky požární ochrany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Koryčanská, Martina
dc.date.accessioned 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.available 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.issued 2018-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43787
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Logistika při zásahu jednotky požární ochrany" je zaměřena na logistiku a logistické zabezpečení jednotek požární ochrany v období připravenosti, resp. pohotovosti jednotky před vyhlášením vzniklé mimořádné události a vlastním výjezdem. Dále řeší časové období účasti při konkrétním zásahu s využitím prvků a věcných prostředků logistiky při záchranných činnostech na místě zásahu. V obecné, teoretické části jsou zpracovány základní pojmy a definice týkající se samotné logistiky a legislativa zajišťující podmínky činnosti jednotek požární ochrany potažmo celého Hasičského zá-chranného sboru. Okrajově jsem se zmínila o postavení jednotek požární ochrany v rámci Integrovaného záchranného systému. V praktické části je na příkladu zásahu jednotky požární ochrany provedena analýza a vy-hodnocení činnosti zasahující jednotky při konkrétní mimořádné události, která bude simu-lována na rozsáhlejší dopravní nehodu. V závěru práce navrhuji na základě provedené ana-lýzy a vlastního průběhu zásahu opatření pro možná zlepšení činnosti jednotky požární ochrany s využitím logistiky při zásahu u mimořádné události.
dc.format 73 s (13522)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject logistika cs
dc.subject logistické činnosti cs
dc.subject definice logistiky cs
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject jednotka požární ochrany cs
dc.subject typové činnosti. cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject dopravní nehoda cs
dc.subject logistics en
dc.subject logistics activities en
dc.subject logistics definition en
dc.subject fire brigade en
dc.subject fire protection unit en
dc.subject type activities en
dc.subject emergency en
dc.subject emergency en
dc.subject traffic accident en
dc.title Logistika při zásahu jednotky požární ochrany
dc.title.alternative Logistics when the Fire Protection Unit is Hit
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2018-10-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis on "Logistics in case of fire protection unit intervention" focuses on logistics and logistics of fire protection units in the period of readiness, resp. alertness of the unit prior to the announcement of the occurrence of an emergency and its own exit. It further solves the time period of participation in a concrete intervention with the use of logistics elements and assets in rescue operations at the point of intervention. In the gene-ral, theoretical part are elaborated basic terms and definitions related to the logistics itself and the legislation providing the conditions of activity of the fire protection units, respecti-vely, of the whole Fire Rescue Service. I have mentioned at a marginal level the position of fire protection units within the Integrated Rescue System. In the practical part, on the example of the intervention of the fire protection unit, an analy-sis and evaluation of the activity of the intervention unit at a particular emergency is carried out, which will be simulated on a larger traffic accident. At the end of the thesis I propose on the basis of the analysis and the actual course of the intervention measures for possible improvement of the activity of the fire protection unit using the logistics in case of an emergency intervention.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50770
dc.date.submitted 2018-09-17


Files in this item

Files Size Format View Description
koryčanská_2018_dp.pdf 3.045Mb PDF View/Open None
koryčanská_2018_op.pdf 171.3Kb PDF View/Open None
koryčanská_2018_vp.pdf 141.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account