Přírodní a Environmentální Estrogeny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přírodní a Environmentální Estrogeny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jančová, Petra
dc.contributor.author Hradečná, Marie
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:18Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:18Z
dc.date.issued 2019-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43830
dc.description.abstract V životním prostředí se vyskytuje řada látek, ať už přírodních nebo antropogenních, které vykazují hormonální (estrogenní) aktivitu. Endokrinní disruptory mohou ovlivnit hormonální systém lidského těla (ale i zvířat) vazbou na specifické receptory, způsobit tak jistou hormonální nerovnováhu a vyvolat trvalé poškození, které se může projevit hned nebo až za několik let po expozici těmito látkami. Mechanismus účinku environmentálních estrogenů, chemické a fyzikální vlastnosti či dopady na životní prostředí jsou předmětem zkoumání mnoha studií. Řada těchto uměle vytvořených látek, díky své perzistenci a lipofilitě, přetrvává v životním prostředí, je těžké je odbourat a kumulují se v biotických a abiotických matricích. Díky potravnímu řetězci jsou endokrinní disruptory detekovány i v tukových tkáních a krevním séru živých organismů. Tato rešeršní bakalářská práce shrnuje poznatky o asi nejznámějších endokrinních disruptorech, přírodních i člověkem vyrobených environmentálních estrogenech - fytoestrogenech, mykoestrogenech; pesticidech, ftalátech, MUSK sloučeninách, polychlorovaných dibenzodioxinech a furanech, polychlorovaných bifenylech, bromovaných retardérech hoření či Bisfenolu A.
dc.format 75 s. (113 256 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject endokrinní systém cs
dc.subject hormony cs
dc.subject estrogeny cs
dc.subject endokrinní disruptory cs
dc.subject endocrine system en
dc.subject hormones en
dc.subject estrogens en
dc.subject endocrine disruptors en
dc.title Přírodní a Environmentální Estrogeny
dc.title.alternative Natural and Environmental Estrogens
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Filip, Jaroslav
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated There are a number of substances in the environment, either natural or anthropogenic, which show hormonal (estrogenic) activity. Endocrine disruptors can affect the hormonal system of the human body (as well as animals) by binding to specific receptors, causing some hormonal imbalance and causing permanent damage that may occur immediately or several years after exposure. Many studies have examined the mechanism of action of environmental estrogens, chemical and physical properties or environmental impacts. Many of these artificially created substances, due to their persistence and lipophilicity, persist in the environment, are difficult to demolish and accumulate in biotic and abiotic matrices. Due to the food chain, endocrine disruptors are also detected in the fatty tissues and blood serum of living organisms. This bachelor thesis summarizes the knowledge about the most well-known Endocrine disruptors, natural and man-made environmental estrogens - phytoestrogens, mycoestrogens; pesticides, phthalates, MUSK compounds, polychlorinated dibenzodioxins and furans, polychlorinated biphenyls, brominated flame retardants or Bisphenol A.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 49956
dc.date.submitted 2019-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
hradečná_2019_dp.pdf 4.223Mb PDF View/Open None
hradečná_2019_op.docx 81.58Kb Unknown View/Open None
hradečná_2019_vp.docx 81.84Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account