Krádež majetku jako specifický způsob narušení bezpečnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Krádež majetku jako specifický způsob narušení bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Galda, Vojtěch
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:37Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:37Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44255
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou majetkové trestné činnosti, konkrétně krádeží majetku. V teoretické části jsou popsány druhy bezpečnosti, ve kterých může mít krádež závažný dopad na společnost. Rozebírá se zde bezpečnostní prostředí fyzické a kybernetické krádeže, sociální i právní aspekty a skutková podstata krádeže. Dále následují jednotlivá vývojová stádia a klasifikace způsobů páchání krádeží. Pro ilustraci byl vytvořen obecný model krádeže ukazující jednotlivé kroky pachatele. Dále je tento model využit v praktické části práce, což pomáhá při určování klíčových momentů a zjednodušuje tak celkovou ana-lýzu. Hlavním cílem praktické části je analýza vybraných zločinů, popis bezpečnostního prostředí, ve kterém se krádež odehrála, a zranitelností, kterých pachatel využil. Na základě získaných poznatků jsou navržena adekvátní bezpečnostní opatření. V poslední části jsou uvedeny různé motivy pachatelů a specifikovány rozdíly mezi fyzickou a kybernetickou krá-deží se zaměřením na klíčové momenty a aktiva, která delikventy zajímají.
dc.format 81 s. (113 415 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krádež cs
dc.subject bezpečnostní prostředí cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject fyzická bezpečnost cs
dc.subject kybernetická bezpečnost cs
dc.subject kyberprostor cs
dc.subject theft en
dc.subject security environment en
dc.subject security en
dc.subject physical security en
dc.subject cybernetic security en
dc.subject cy-berspace en
dc.title Krádež majetku jako specifický způsob narušení bezpečnosti
dc.title.alternative The Theft of Property as a Specific Way of Breaching Security
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Luňáček, Oldřich
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis concerns the problematics of criminal activity, specifically thefts of property. The theroretical part describes the types of security in which a theft might have a major impact on society. It is discussing the issue of the security environment of physical and cy-bernetic theft, its social and legal aspects and its factual substantiantion. This part also describes the particular stages of theft development and classifies different ways of committing the crime. An universal model was created to demonstrate individual steps followed by the perpetrator. It is used in the practical part of this theses to identify key mo-ments and simplify the analysis. The main goal of the practical part is to analyze chosen thefts, describe the security environment that the theft was commited in and vulnerabilities that the offender took advantage of. Based on the acquired knowledge there are suggested adequate protective steps. In the last part are listed diverse perpetrators' motives. There are also specified differences between physical and cybernetic thefts with a focus on key mo-ments during the processes and assets which are in the interest of delinquents.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51306
dc.date.submitted 2019-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
galda_2019_dp.pdf 3.205Mb PDF View/Open None
galda_2019_op.pdf 144.5Kb PDF View/Open None
galda_2019_vp.pdf 215.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account