Projekt aktivit onkologických ústavů zaměřených na zlepšení edukace veřejnosti o rakovině kůže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt aktivit onkologických ústavů zaměřených na zlepšení edukace veřejnosti o rakovině kůže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Štiglicová, Ilona
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:42Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45812
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na zlepšení edukace veřejnosti o rakovině kůže. Cílem teoretické části bylo vymezit základní pojmy týkající se projektového řízení, definovat procesy a popsat vybrané metody a nástroje. Vybrané poznatky následně sloužily jako teoretická východiska pro zpracování praktické části. Cílem praktické části bylo analyzovat současné edukační aktivity onkologických ústavů, které podporují správné chování pacientů k ochraně kůže, dále vypracovat projekt onkologických ústavů zaměřených na zlepšení edukace o rakovině kůže a tento projekt podrobit časové, nákladové a rizikové analýze. Provedeným dotazníkových šetřením bylo zjištěno, že poměrná většina dotázaných zná zásadní faktory pro vznik rakoviny kůže, ale na prevenci moc nedbá a celkově je rakovina kůže stále v podvědomí lidí dosti podceňovaná.
dc.format 91 s. ( 127 595 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Projekt cs
dc.subject rakovina kůže cs
dc.subject analýza cs
dc.subject nemocnice cs
dc.subject ústav cs
dc.subject prevence cs
dc.subject onkologický cs
dc.subject Project en
dc.subject skin cancer en
dc.subject analysis en
dc.subject hospital en
dc.subject institute en
dc.subject prevention en
dc.subject oncological en
dc.title Projekt aktivit onkologických ústavů zaměřených na zlepšení edukace veřejnosti o rakovině kůže
dc.title.alternative Project on Activities Provided by Oncological Institutions Aimed at Improving Public Education on Skin Cancer
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomancová, Lucie
dc.date.accepted 2019-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on improving public education about skin cancer. The aim of the theoretical part was to define basic concepts related to project management, define processes and describe selected methods and tools. Selected findings concerning the theoretical basis for the processing of practical parts. The aim of the practical part was to analyze the current educational activities of oncological institutes that support the correct behavior of patients to protect the skin, to develop a project of oncological institutes aimed at improving education on skin cancer and to subject this project to time, cost and risk analysis. The questionnaire survey revealed that the relative majority of respondents know the essential factors for the development of skin cancer, but they do not care much about prevention and overall, skin cancer is still underestimated in the subconscious.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49093
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
štiglicová_2019_dp.pdf 4.345Mb PDF View/Open None
štiglicová_2019_op.docx 24.40Kb Unknown View/Open None
štiglicová_2019_vp.docx 24.33Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account