Biotechnologické zpracování vedlejších bílkovinných produktů na želatiny a hydrolyzáty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biotechnologické zpracování vedlejších bílkovinných produktů na želatiny a hydrolyzáty

Show simple item record

dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.date.accessioned 2020-02-10T12:06:54Z
dc.date.available 2020-02-10T12:06:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-80-7454-873-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45896
dc.description.abstract Rostoucí populace a zvyšování životní úrovně obyvatel jsou spojené s vyšší spotřebou potravinářských a spotřebních výrobků. Nezanedbatelnou část představují produkty vyrobené z přírodních polymerů a bílkovin. Mezi nejvýznamnější živočišnou bílkovinu, která se zpracovává v mnoha průmyslových oborech (potravinářský-, koželužský-, kožedělný průmysl, farmacie, humánní medicína, kosmetika), patří kolagen, ale také keratin, méně častěji pak elastin. Při jejich zpracování vzniká velké množství vedlejších produktů v různém stádiu rozpracovanosti, které mohou mít vysoký aplikační potenciál. Jsou popsány způsoby zpracování kolagenních a keratinových vedlejších bílkovinných produktů masného a potravinářského průmyslu, koželužského a kožedělného průmyslu na želatiny a hydrolyzáty. Mezi inovativní, velmi progresivní prvky zpracovatelských technologií patří použití běžně dostupných proteolytických enzymů. Za vhodných technologických podmínek lze bílkovinné vedlejší produkty zpracovat šetrně k životnímu prostředí (redukce odpadních vod a pevných odpadů, nižší energetická a časová náročnost) a připravit produkty kvalitativně srovnatelné s produkty vyráběnými z primárních jatečných a dalších potravinářských surovin. Nezanedbatelné je rovněž ekonomické zhodnocení odpadních surovin (aspekt státních orgánů, výrobců a zpracovatelů). Dále jsou navrženy možnosti aplikací připravených želatin a hydrolyzátů: i) kolagenní hydrolyzát připravený z kolagenních odpadů koželužského a kožedělného průmyslu jako dusíkaté NPK hnojivo, nebo využití k přípravě biodegradabilních filmů a gelů; ii) keratinový hydrolyzát připravený z kuřecího peří a ovčí vlny jako humektant a okluzivum v kosmetických formulacích; iii) želatina připravená z kuřecích vedlejších jatečných produktů jako složka cukrovinek a jako funkční aditivum v masných výrobcích. Výsledky vědecké činnosti a osobního přínosu pro rozvoj oboru Technologie makromolekulárních látek a příbuzných oborů (Technologie životního prostředí a Technologie potravin) se promítají rovněž do rozvoje koncepce výuky v předmětech zajišťovaných v oboru Technologie makromolekulárních látek vyučovaných na Fakultě technologické UTB ve Zlíně. en
dc.format 42 cs
dc.format.extent 42 en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity.
dc.subject běháky cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject biodegradabilní cs
dc.subject biotechnologie cs
dc.subject cukrovinky cs
dc.subject drůbež cs
dc.subject farmacie cs
dc.subject filmy cs
dc.subject Halal a Kosher želatiny cs
dc.subject hlavy cs
dc.subject hnojivo cs
dc.subject humektant cs
dc.subject hydrogely cs
dc.subject hydrolýza cs
dc.subject hydrolyzát cs
dc.subject jatka cs
dc.subject keratin cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject kosmetika cs
dc.subject kožedělný průmysl cs
dc.subject koželužský průmysl cs
dc.subject kuřata cs
dc.subject manipulační usňové odpady cs
dc.subject masné výrobky cs
dc.subject masný průmysl cs
dc.subject obaly cs
dc.subject odpady cs
dc.subject okluzivum cs
dc.subject ovčí vlna cs
dc.subject peří cs
dc.subject pevnost gelu cs
dc.subject plastifikace cs
dc.subject postružiny cs
dc.subject potravinářství cs
dc.subject proteolytický enzym cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject růstový stimulátor cs
dc.subject síťování cs
dc.subject tepelná expozice cs
dc.subject tkáň cs
dc.subject useň cs
dc.subject vedlejší produkty cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject žaludky cs
dc.subject želatina cs
dc.subject agriculture en
dc.subject biodegradable en
dc.subject biotechnology en
dc.subject by-products en
dc.subject chicken en
dc.subject collagen en
dc.subject collagen en
dc.subject confectionery en
dc.subject cosmetics en
dc.subject cross-linking en
dc.subject feathers en
dc.subject fertiliser en
dc.subject films en
dc.subject food-processing industry en
dc.subject gel strength en
dc.subject gelatine en
dc.subject growth stimulator en
dc.subject Halal and Kosher gelatines en
dc.subject heads en
dc.subject humectant en
dc.subject hydrogels en
dc.subject hydrolysate en
dc.subject hydrolysis en
dc.subject keratin en
dc.subject leather en
dc.subject leather cut-offs en
dc.subject leather industry en
dc.subject meat industry en
dc.subject meat products en
dc.subject occlusive en
dc.subject packaging en
dc.subject paws en
dc.subject pharmacy en
dc.subject plasticising en
dc.subject poultry en
dc.subject proteins en
dc.subject proteolytic enzyme en
dc.subject recycling en
dc.subject shavings en
dc.subject sheep wool en
dc.subject slaughter en
dc.subject stomachs en
dc.subject tannery industry en
dc.subject thermal treatment en
dc.subject tissue en
dc.subject waste en
dc.title Biotechnologické zpracování vedlejších bílkovinných produktů na želatiny a hydrolyzáty cs
dc.title.alternative Biotechnological Processing of Protein By-Products into Gelatines and Hydrolysates en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2020-02-05
dc.description.abstract-translated The population growth and raising of the population living standards lead to higher consumption of food and consumer products. A significant part is represented by products made from natural polymers and proteins. The most important animal proteins, which are processed in many industries (e.g. food, tanning, leather, pharmaceutical, human medicine, cosmetics), include collagen and keratin, less often elastin. Their processing results in a large number of by- products at different stages of processing, which can have a high application potential. The methods of processing collagenous and keratinous protein by-products from the meat and food industries, the tanning and leather industries into gelatines and hydrolysates are described. The innovative and highly progressive elements of processing technologies include the use of commonly available proteolytic enzymes. Under appropriate technological conditions, protein by-products can be processed in an environmentally friendly manner (e.g. waste water and solid waste reduction, lower energy and time consumption) and produce products of comparable quality to products produced from primary slaughter and other food raw materials. The economic appreciation of waste materials (state authorities, producers and processors aspect) is also worth mentioning. The proposed possibilities of application of prepared gelatines and hydrolysates are as follows: i) collagen hydrolysate prepared from collagen wastes from the leather industry as a nitrogenous NPK fertiliser, or used for the preparation of biodegradable films and gels; ii) keratin hydrolysate prepared from chicken feathers and sheep wool as a humectant and an occlusive in cosmetic formulations; iii) gelatine prepared from chicken by-products of slaughter as a constituent of confectionery and as a functional additive in meat products. The results of scientific activities and personal contribution to the development of the field of study of Technology of Macromolecular Substances and related fields (Environmental Technology and Food Technology) are also reflected in the development of the concept of teaching in the subjects provided in the field of study of Technology of Macromolecular Substances taught at the Faculty of Technology of Tomas Bata University in Zlín. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.date.submitted 2019-05-29


Files in this item

Files Size Format View Description
mokrejš_2020_teze.pdfBlocked 395.2Kb PDF View/Open profesorské teze
mokrejš_2020_teze-obsah.pdf 48.60Kb PDF View/Open obsah

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account