Kompozitní materiály s fotocitlivou odezvou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kompozitní materiály s fotocitlivou odezvou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mrlík, Miroslav
dc.contributor.author Osička, Josef
dc.date.accessioned 2020-10-09T00:27:49Z
dc.date.available 2020-10-09T00:27:49Z
dc.date.issued 2016-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-940-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45932
dc.description.abstract Fotocitlivé materiály patří mezi nové, rychle se rozvíjející inteligentní materiály moderní doby. Ukazují se být slibnými inteligentními systémy, které lze využít v mnoha současných a budoucích technologiích v oblastech jako jsou medicína, strojírenství, stavebnictví, získávání energie, senzorech a dalších. Velmi nadějnou skupinou těchto materiálů jsou foto-aktuující systémy s tvarovou pamětí. Jejich hlavní funkcí známou pod pojmem foto-aktuace, je schopnost rychle a reverzibilně měnit svůj tvar po vystavení se vnějšímu světelnému stimulu. Jejich reálné využití v praxi se potýká s několika omezeními. Obecně známe foto-aktuující systémy, zejména pak pevné materiály, nevykazují významnou změnu jejich rozměru, ta se obvykle pohybuje řádově 0.001% původní velikosti. Proto je hlavní cíl této práce zaměřen na kompozitní systémy, kde kombinace matrice i plniva, které mají schopnost foto-aktuace, má synergický efekt. Nicméně, tyto systémy mají řadu nevýhod, které je třeba vyřešit. Nízká kompatibilita plniva s matricí způsobuje nedostatečnou disperzi částic v takovémto systému, což vede k nízké tepelné vodivosti a finálně ke špatným mechanickým vlastnostem, stejně tak k nedostatečných foto-aktuačním schopnostem. Zmíněné nevýhody mohou být eliminovány modifikací plniva kompaktní polymerní vrstvou, která má takové povrchové vlastnosti, které mohou významně zvýšit kompatibilitu plniva s matricí, a tak přispět k podstatnému zlepšení celkových vlastností.
dc.format 54
dc.format.extent 118
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject SI-ATRP cs
dc.subject grafen oxid cs
dc.subject fotoaktuace cs
dc.subject světlostimulující materiály cs
dc.subject dielektrika cs
dc.subject dynamická mechanická analýza cs
dc.subject inteligentní materiály cs
dc.subject SI-ATRP en
dc.subject graphene oxide en
dc.subject photo-actuation en
dc.subject light-stimuli materials en
dc.subject dielectrics en
dc.subject dynamic mechanical analysis en
dc.subject intelligent materials en
dc.title Kompozitní materiály s fotocitlivou odezvou cs
dc.title.alternative Composite materials with photo-responsive en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Filip, Petr
dc.contributor.referee Lacík, Igor
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2020-09-15
dc.description.abstract-translated Photo-responsive materials belong among novel, fast-developing intelligent materials of modern era. They seem to be promising smart systems in many current and future technologies i.e. in medicine, mechanical and construction engineering, energy harvesting, sensors etc. Very encouraging group of these materials is represented by photo-actuating (PA), shape-memory systems. Their main feature known as photo-actuation is capability to rapidly and reversibly change their shape after external light exposure. However, there are several limitations reducing their real-life utilization. Generally known A systems, mainly solid materials, suffer from not very significant dimension change that is usually in order of 0.001% of original shape. Hence, the main aim of this work is focused on composite systems, in which the combined PA effect of matrix and filler is frequently synergic, but those systems also possess many drawbacks that need to be solved, i.e. low compatibility of filler to the matrix related poor dispersibility in such system, resulting to the low thermal conductivity and finally poor mechanical properties as well as PA capabilities. The mentioned drawbacks can be reduced by modifying the filler with compact polymer layer possessing such surface properties those can significantly enhance particle/matrix compatibility and thus ontribute to considerably improve overall properties.
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 56983
dc.date.submitted 2020-07-21


Files in this item

Files Size Format View Description
osička_2020_teze.pdf 3.492Mb PDF View/Open
osička_2020_dp.pdf 34.08Mb PDF View/Open None
osička_2020_op.zip 1.206Mb application/zip View/Open None
osička_2020_vp.pdf 398.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account