Algoritmizace hodnocení připravenosti zdravotnických zařízení čelit výpadku dodávky elektrické energie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Algoritmizace hodnocení připravenosti zdravotnických zařízení čelit výpadku dodávky elektrické energie

Show simple item record

dc.contributor.author Víchová, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-01-07T11:38:47Z
dc.date.available 2021-01-07T11:38:47Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-977-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45970
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá Algoritmizací hodnocení připravenosti zdravotnických zařízení čelit výpadku dodávky elektrické energie. Práce se nejprve zabývá analýzou současného stavu, který tvoří náhled do oblasti bezpečnosti státu, řešení katastrof, ohrožení kritické infrastruktury, informační podpory a jejich vazby na zdravotnická zařízení. Následuje část, která se zabývá hodnocením výskytu katastrof, analýzou rizik pro nemocnice a procesním vyjádřením hrozeb s vazbou na výpadek dodávky elektrické energie velkého rozsahu. Hlavní částí práce, což vyplývá i z hlavního cíle práce, je návrh algoritmu pro hodnocení zdravotnických zařízení čelit výpadku dodávky elektrické energie. Tento algoritmus byl následně implementován do podoby hodnoticího a analytického nástroje jako určité formy informační podpory, sloužící i pro verifikaci vytvořeného algoritmu. V závěru práce jsou specifikovány scénáře možného řešení vybraného aspektu výpadku dodávky elektrické energie pro zdravotnická zařízení.
dc.format 42
dc.format.extent 130
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject informační podpora cs
dc.subject ochrana obyvatelstva cs
dc.subject hodnoticí nástroj cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject krizová připravenost cs
dc.subject Information Support en
dc.subject Population Protection en
dc.subject Assessment Tool en
dc.subject Healthcare Facilities en
dc.subject Emergency Preparedness en
dc.title Algoritmizace hodnocení připravenosti zdravotnických zařízení čelit výpadku dodávky elektrické energie cs
dc.title.alternative Informační podpora ochrany obyvatelstva na úrovni obce
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.referee Řehák, David
dc.contributor.referee Urban, Rudolf
dc.date.accepted 2020-12-10
dc.description.abstract-translated The thesis deals with Algorithmization of Healthcare Facilities Preparedness Assessment to Solve the Power Outage. The thesis first deals with the analysis of the current state, which forms an insight into the field of state security, disaster management, threats to critical infrastructure, information support, and their links to the healthcare facilities. The following part deals with assessing the occurrence of disasters, the analysis of risks for healthcare facilities the procedural expression of threats related to the failure of a large-scale power outage. As the main part of the work, which follows from the work's primary goal, is the design of an algorithm for the assessment of healthcare facilities to solve a large-scale power outage. This algorithm was subsequently implemented in the form of evaluation and analytical tool, as a particular form of information support, which also verifies the created algorithm. At the end of the thesis are specified scenarios of possible solutions to a selected aspect of healthcare facilities' power outage.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 57085
dc.date.submitted 2020-10-30


Files in this item

Files Size Format View Description
víchová_2020_teze.pdf 2.795Mb PDF View/Open
víchová_2020_dp.pdf 5.701Mb PDF View/Open None
víchová_2020_op.pdf 909.1Kb PDF View/Open None
víchová_2020_vp.pdf 217.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account