Syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností 1-adamantylimidazoliových ligandů pro supramolekulární komplexy s cucurbit[n]urily a cyklodextriny

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností 1-adamantylimidazoliových ligandů pro supramolekulární komplexy s cucurbit[n]urily a cyklodextriny

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Syntéza a studium fyzikálně-chemických vlastností 1-adamantylimidazoliových ligandů pro supramolekulární komplexy s cucurbit[n]urily a cyklodextriny
Autor: Čablová, Andrea
ISBN: 978-80-7454-993-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/46006
Datum: 2012-09-01
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 60
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Supramolekulární chemie je poměrně mladý obor, který nabízí vědcům široké spektrum možností v oblasti výzkumu nekovalentních vazebných mezimolekulárních interakcí. Předložená disertační práce pojednává ve své první části o syntéze a studiu fragmentačních cest bis(1-adamantylmethyl(benz)imidazoliových) solí značených ve specifických polohách deuteriem. U těchto značených solí bylo pomocí metody ESI-MS studováno jejich vazebné chování vůči cucurbit[7]urilu (CB7) v plynné fázi. Pomocí kolizně indukované disociace (CID), bylo zjištěno, že objemná adamantylmethylenová část molekuly může uvnitř CB7 oscilovat mezi dvěma polohami, což zřejmě umožňuje dvě rozdílné fragmentační dráhy ligandu. Způsob fragmentace je také ovlivňován sterickou náročností centrální části ligandu. V rámci druhé části práce byly syntetizovány imidazoliové a benzimidazoliové soli v jejichž struktuře byla zabudovaná karboxylová skupina, jakožto potencionální nástroj pro regulaci supramolekulárního chování pomocí změn pH. Vazebné chování vůči ligandům s terminální karboxylovou skupinou bylo studováno s cucurbit[n]urily, „alfa„-cyklodextrinem („alfa„-CD) a „beta„-cyklodextrinem („beta„-CD). Interakce ligandu a příslušné makrocyklické jednotky byla studována prostřednictvím isotermální titrační kalorimetrie (ITC) a nukleární magnetické resonance (NMR). Asociační konstanta ligandů byla měřena s jedním zástupcem cucur-bit[n]urilů, konkrétně s CB7. Protože nebyl nalezen vhodný kompetitor, lze pouze konstatovat, že hodnoty asociačních konstant převyšovaly 107 dm3.mol-1. Asociační konstanty „alfa„-CD i „beta„-CD byly stanoveny v řádu 104 dm3.mol-1. Pomocí 1H NMR spektroskopie bylo zjištěno, že adamantylme-thylenová část ligandu byla preferována makrocykly CB7, CB8 a „Beta„-CD. Uhlovodíkový řetězec ligandu byl obsazován „alfa„-CD. V rozporu s očekáváním bylo vazebné chování CB6, který se prakticky nevázal na uhlovodíkový řetězec ligandu v celém testovaném rozsahu pD prostředí. Struktura všech šesti připravených (benz)imidazoliových ligandů s karboxylovou terminální skupinou byla potvrzena pomocí difrakce Röntgenova záření (RTG) na vypěstovaném monokrystalu. V roce 2017 byla publikována doposud nejvyšší asociační konstanta pro 1:1 komplex diamoniového derivátu diamantanu s CB7. Substituce diamantanu v poloze C(4) a C(9) trimethylaniliniovým motivem by mohla vést k vytvoření zajímavého centrálního vazebného motivu pro vícevazebné ligandy. Pro tyto účely byla v rámci třetí části této práce optimalizovaná metoda syntézy komerčně nedostupného diamantanu. V poslední, čtvrté části práce byl připraven modelový ligand odvozený od 1-adamantylfenylového skeletu. Vzhledem k oddálení adamantanového mís-ta vazebného místa od kationtové skupiny 1,4-fenylenovým můstkem byla očekávána hodnota K ve středu intervalu 108 dm3.mol-1 (zanedbatelná ion-dipólová interakce) až 1012 dm3.mol-1 (maximální příspěvek ion-dipólové interakce). V souladu s očekáváním byla pomocí ITC zjištěna asociační kon-stanta vůči CB7 KCB7=3,4×1010 dm3.mol-1. Tento ligand vykazoval překvapivě vysokou afinitu k „beta„-CD (K„beta„-CD=7,9×105 dm3.mol-1). Bylo dokázáno, že vložení benzenového jádra mezi klec adamantanu a kvarterní amoniovou skupinu umožňuje očekávaným způsobem nastavit afinitu k CB7 za současného zachování velmi vysoké afinity k „beta„-CD.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
čablová_2021_dp.pdf 2.281Mb PDF Zobrazit/otevřít None
čablová_2021_op.zip 424.3Kb application/zip Zobrazit/otevřít None
čablová_2021_vp.pdf 106.9Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet