An Analysis of the Determinants of Commercial Bank Profitability in the Eurozone in 2009-2016

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

An Analysis of the Determinants of Commercial Bank Profitability in the Eurozone in 2009-2016

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kara, Alper
dc.contributor.author Hajková, Andrea
dc.date.accessioned 2021-07-26T10:54:45Z
dc.date.available 2021-07-26T10:54:45Z
dc.date.issued 2020-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/48338
dc.description.abstract By using fixed effects estimator with the robust standard errors, this paper analyses 586 commercial banks from the Eurozone during the period from 2009 to 2016. In order to take the European sovereign debt crisis into account, the sample is further divided into three groups, the whole Eurozone, the countries heavily hit by the debt crisis, and the rest of the Eurozone. Results are compared in order to see different trends, which these determinants follow. Chosen drivers of profitability are widely examined proxies representing both internal and external factors. Comparison of evidence from the whole Eurozone with the literature shows persisting importance of the bank size, equity ratio, level of loan loss reserves and the GDP growth. The result comparison between three sets of countries indicates that banks headquartered in the vulnerable countries benefit from the high loan ratio, whereas the banks from the rest of the Eurozone seem to be more conservative. Also, banks from the whole Eurozone seems to be more influenced by the external drivers, concretely GDP growth and inflation, whereas the banks in the vulnerable countries are mainly influenced by the internal factors. Cost to income ratio was also proved to be significant primarily for banks in vulnerable countries. These differences might be caused by the impact of the European sovereign debt crisis. To conclude, the detailed analysis and the usage of recent data brings up-to-date findings from the constantly changing European banking sector.
dc.format 81 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bank profitability cs
dc.subject determinants cs
dc.subject commercial banks cs
dc.subject Eurozone cs
dc.subject European Union cs
dc.subject European debt crisis cs
dc.subject PIIGS countries cs
dc.subject profitabilita bánk en
dc.subject determinanty en
dc.subject komerčné banky en
dc.subject Eurozóna en
dc.subject Európska Únia en
dc.subject európska dlhová kríza en
dc.subject PIIGS štáty en
dc.title An Analysis of the Determinants of Commercial Bank Profitability in the Eurozone in 2009-2016
dc.title.alternative Analýza determinantů profitability komerčních bank v Eurozóně v období 2009-2016
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hampl, Mojmír
dc.date.accepted 2020-07-09
dc.description.abstract-translated Táto práca analyzuje 586 komerčných bánk Eurozóny v období od roku 2009 do roku 2016 pomocou metódy fixných efektov s robustnými štandardnými chybami. Pre zohľadnenie vplyvu európskej dlhovej krízy je vzorka bánk rozdelená do troch skupín: krajiny výrazne zasiahnuté dlhovou krízou, menej výrazne zasiahnuté zvyšné krajiny Eurozóny a Eurozóna ako celok. Výsledky sú následne porovnávané, aby sa zistili rôzne trendy, ktoré tieto determinanty nasledujú. Vybrané determinanty profitability sú široko skúmané ukazovatele, ktoré reprezentujú rovnako interné aj externé faktory. Porovnávanie literatúry s výsledkami z celej Eurozóny poukazuje na pretrvávajúcu dôležitosť veľkosti bánk, podielu vlastného kapitálu na celkových aktívach, výšky rezerv na straty z úverov a rastu HDP. Porovnanie výsledkov všetkých troch vzoriek naznačuje, že banky so sídlom v zraniteľných krajinách využívajú vo svoj prospech vysoký pomer pôžičiek voči vlastným aktívam, zatiaľ čo banky vo zvyšku Eurozóny sa zdajú byť konzervatívnejšie. Zdá sa tiež, že banky celej Eurozóny sú viac ovplyvňované externými faktormi, a to konkrétne rastom HDP a mierou inflácie, zatiaľ čo banky v zraniteľnejších krajinách sú ovplyvňované najmä internými faktormi. Pomer nákladov k výnosom bol taktiež významným determinantom, primárne pre banky v zraniteľných krajinách. Tieto rozdiely mohli byť spôsobené rozdielnym vplyvom európskej dlhovej krízy. Na záver možno povedať, že podrobná analýza a využívanie najnovších údajov prináša aktuálne poznatky o neustále sa meniacom európskom bankovom sektore.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 54956
dc.date.submitted 2020-06-16


Files in this item

Files Size Format View Description
hajková_2020_dp.pdf 1.482Mb PDF View/Open None
hajková_2020_op.pdf 141.1Kb PDF View/Open None
hajková_2020_vp.pdf 343.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account