Program rozvoje obce Vlkoš

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Vlkoš

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Bílová, Kamila
dc.date.accessioned 2010-07-16T08:11:48Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:20Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4955
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracovat program rozvoje obce Vlkoš. Program rozvoje je charakterizován jako střednědobý až dlouhodobý dokument, který umožní orgánům obce zvolit vhodnou strategii, jež přispěje k celkovému zlepšení života v obci. Práce je členěna na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakte-ristikou programu rozvoje obce a právními aspekty. Jsou zde také vymezeny základní teo-retické pojmy. V praktické části je vyhodnocen současný stav obce formou socioekono-mické analýzy a je provedena SWOT analýza. Na základě SWOT analýzy jsou stanoveny strategické cíle a navržen katalog projektů. cs
dc.format 102 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1228728 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010
dc.subject Program rozvoje obce cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject vize cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject Keywords: Development programme of the village en
dc.subject regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategy of development en
dc.subject vision en
dc.subject strategy aim en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject sustainable deve-lopment en
dc.title Program rozvoje obce Vlkoš cs
dc.title.alternative Development Programme of the Vlkoš village en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to compile development programme of the village of Vl-koš. Development programme is characterized as medium- to long-period document, which allow to choose the right strategy, which help to general uplift of living of the inhabitans in the village. Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part deals with development programme and its law. It includes basic theoretical notions. Practical part includes socioeconomical and SWOT analysis. As result of SWOT analysis are deter-mined the strategy aims and design of catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9009
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bílová_2008_bp.pdfBlocked 1.171Mb PDF View/Open
bílová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
bílová_2008_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account