Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním

Show simple item record

dc.contributor.author Pekař, Libor
dc.date.accessioned 2021-11-05T12:37:29Z
dc.date.available 2021-11-05T12:37:29Z
dc.date.issued 2018-06-26
dc.identifier.isbn 978-80-7454-733-1 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50094
dc.description.abstract Tato práce představuje teze k habilitační práci, která je ve formě souboru uveřejněných či k tisku přijatých vědeckých prací doplněných komentářem a přináší stručný přehled hlavních oblastí vědecko-výzkumné činnosti autora a významných výsledků, jichž bylo dosaženo. Tematicky je členěna na tři dílčí, leč vzájemně související, oblasti: Návrh řízení systémů se zpožděním s využitím algebraických a robustních přístupů, tvarování spekter nul a pólů takto navržených zpětnovazebních systémů pomocí vhodné volby parametrů regulátoru a na řešení úlohy navržení jednoduchého a zároveň dostatečně přesného algoritmu hledání oblasti stability v závislosti na hodnotě zpoždění. Hlavní přínos práce spočívá v záměru sestavit poměrně jednoduché, inženýrsky přijatelné a snadno implementovatelné postupy a algoritmy pro účely analýzy i syntézy systémů se zpožděním, využívající především algebraických, numerických, robustních a spektrálních přístupů, bez nutnosti rozsáhlých matematických znalostí. V první oblasti výsledky navazují na obecné principy využití zlomkové reprezentace modelů při návrhu stabilizujících a ryzích regulátorů a rozšiřují je na systémy se zpožděním včetně neutrálních, což vede k definici speciálního okruhu meromorfních funkcí. Postup je ověřen při řízení laboratorního tepelného modelu. Ve druhé z oblastí výzkumu je navržen původní algoritmus umisťování dominantních nul a pólů do požadovaných poloh s využitím optimalizačních postupů. Hlavním příspěvkem autora v oblasti určování stabilních a nestabilních regionů v závislosti na velikosti zpoždění je původní numerický algoritmus ve spojité i diskretizované formě. Tyto algoritmy jsou ověřeny na matematickém modelu nestabilního systému jezdce na vypouklé kolébající se ploše. en
dc.format 66 cs
dc.format.extent 66 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Algebraický přístup k řízení, robustnost, spektrum systému, stabilita závislá na zpoždění, systémy se zpožděním en
dc.subject Algebraic control approach, robustness, system spectrum, delay dependent stability, time-delay systems en
dc.title Uplatnění algebraických a spektrálních přístupů při analýze a syntéze systémů se zpožděním en
dc.title.alternative The Use of Algebraic and Spectral Approaches for Time-Delay Systems Analysis and Synthesis en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2018-05-16
dc.description.abstract-translated This document represents a habilitation thesis summary of the habilitation thesis in the form of published or accepted-to-press papers followed by a commentary that outlines the main author’s scientific and research areas and achieved results. The work is structured into the following three fields: Control design of time-delay systems in the algebraic and robust sense, zero-pole spectral shaping of the feedback control structures by means of a suitable tuning of controller parameters, and design of a simple yet sufficiently accurate algorithm to determine delay-dependent stability (DDS). The main contribution of this thesis can be seen in the intention to design relatively simple, acceptable by practitioners and effortlessly implementable procedures and algorithms for the analysis and synthesis of time-delay systems (TDS) mainly by using algebraic, numerical, robustness and spectral approaches; avoiding the use of excessive math. In the first area, the results extend general principles of the fractional representation of system models in order to design stabilizing and proper (feasible) controllers and extend them to TDS, including neutral ones, which yields the definition of a special ring of meromorphic functions. The procedure is verified by its application to control of a laboratory heating process. Regarding the second research area, an original algorithm for the dominant zero-pole placement that uses some optimization principles is proposed. Finally, the main author’s contribution in the field of DDS can be seen in the design of an original numerical algorithm that has two forms: the continuous-time and the discretized one. These algorithms are validated via the mathematical model of a skater on the controlled swaying bow. en
dc.thesis.degree-discipline Řízení strojů a procesů en
dc.date.submitted 2017-11-13


Files in this item

Files Size Format View
pekař_2018_teze.pdfBlocked 2.652Mb PDF View/Open
pekař_2018_hp.pdfBlocked 11.37Mb PDF View/Open
Svarc_OP.pdfBlocked 1.712Mb PDF View/Open
Viteckova_OP.pdfBlocked 666.0Kb PDF View/Open
Vyhlidal_OP.pdfBlocked 138.6Kb PDF View/Open
Obsah.pdf 487.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account