Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti

Show simple item record

dc.contributor.author Matušů, Radek
dc.date.accessioned 2021-11-05T12:50:59Z
dc.date.available 2021-11-05T12:50:59Z
dc.date.issued 2018-06-03
dc.identifier.isbn 978-80-7454-734-8 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/50095
dc.description.abstract Tyto teze představují habilitační práci, která se zabývá robustností jednorozměrných (SISO) lineárních časově invariantních (LTI) řídicích systémů celočíselného i neceločíselného řádu v podmínkách parametrické či nestrukturované neurčitosti. Jsou prezentovány různé přístupy k začlenění neurčitosti do matematického modelu řízené soustavy, k analýze robustní stability příslušných uzavřených regulačních obvodů, případně k návrhu robustních regulátorů s konvenčními strukturami. Získané výsledky byly ověřovány jak simulačně, tak také při řízení laboratorních modelů. S ohledem na bohatou publikační činnost autora má habilitační práce formu souboru uveřejněných vědeckých prací doplněného komentářem dle odstavce 3b) §72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Habilitační práce obsahuje pouze původní vědecké články, které jsou publikovány v impaktovaných časopisech a u nichž je habilitant prvním autorem. Do práce je zahrnuto 8 vybraných článků, které byly vytvořeny během autorova působení na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a byly publikovány v letech 2010 až 2017. Všechny uvedené články se úzce vztahují k tématu předkládané habilitační práce. en
dc.format 58 cs
dc.format.extent 58 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject Robustnost, neurčité systémy, parametrická neurčitost, nestrukturovaná neurčitost, robustní stabilita, robustní řízení, PI regulátory, PID regulátory, intervalové systémy, zlomkový kalkulus, systémy neceločíselného řádu en
dc.subject Robustness, uncertain systems, parametric uncertainty, unstructured uncertainty, robust stability, robust control, PI controllers, PID controllers, interval systems, fractional order calculus, fractional order systems en
dc.title Robustnost řídicích systémů celočíselného a neceločíselného řádu v podmínkách neurčitosti en
dc.title.alternative Robustness of Integer Order and Fractional Order Control Systems under Conditions of Uncertainty en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2018-05-16
dc.description.abstract-translated This summary presents the habilitation thesis that deals with the robustness of integer order and fractional order Single-Input Single-Output (SISO) Linear Time-Invariant (LTI) control systems under conditions of parametric or unstructured uncertainty. Various approaches to incorporating the uncertainty into the mathematical model of a controlled plant, analyzing the robust stability of relevant closed control loops, or designing the robust controllers with conventional structures are presented. The obtained results were verified both by means of simulation and also during control of laboratory models. With respect to the rich publication activities of the author, the habilitation thesis has a form of the anthology of published scientific works supplemented with a commentary according to the Section 3b) of Article 72 of Act No. 111/1998 Sb. on Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to some other Acts. The habilitation thesis contains only the original scientific papers which are published in the journals with an impact factor and in which the applicant is the first author. The thesis incorporates 8 selected papers that were created during the author’s work at the Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín and that were published in 2010 – 2017. All of these papers are closely related to the topic of the habilitation thesis. en
dc.thesis.degree-discipline Řízení strojů a procesů en
dc.date.submitted 2017-11-10


Files in this item

Files Size Format View
matušů_2018_teze.pdfBlocked 863.2Kb PDF View/Open
HR Matusu_OP_Viteckova.pdfBlocked 714.1Kb PDF View/Open
HR Matusu_OP_Seda.pdfBlocked 433.3Kb PDF View/Open
HR Matusu_OP_Husek.pdfBlocked 849.1Kb PDF View/Open
matušů_2018_hp.pdfBlocked 20.14Mb PDF View/Open
Obsah.pdf 275.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account