Řízení uzavřeného okruhu teplé vody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení uzavřeného okruhu teplé vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek cs
dc.contributor.author Nakládal, Josef cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T09:17:07Z
dc.date.available 2010-07-16T09:17:07Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5065
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo vytvořit program pro řízení vodárenského okruhu spolu s vizualizací právě prováděné činnosti. Požadavky na činnost programu byly reprezentovány sedmi zkouškami, jejichž přesné parametry a nároky na ně vycházejí z norem ČSN. Většina zkoušek se týká testování sanitárních zařízení ve smyslu opakujících se cyklů realizujících se střídavě pro teplou a studenou vodu. Důraz byl kladen také na archivaci důležitých dat jednotlivých zkoušek, které tvoří teploty studené a teplé vody spolu s teplotou v laboratoři. Výstupem archivace je protokol, který obsahuje důležité údaje týkající se zkoušky spolu s grafickou reprezentací archivovaných dat. Všechny prvky reálného zařízení, které tvoří čerpadla, ventily, limitní snímače hladiny , jsou připojeny k PC přes jednotku DataLab IO/USB, která s PC komunikuje pomocí softwaru Control Web 5, pomocí něhož je také celý program vytvořen. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 3508506 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Control Web en
dc.subject 3D visualization en
dc.subject standard specification ČSN en
dc.subject DataLab en
dc.subject certification en
dc.subject Control Web cs
dc.subject 3D vizualizace cs
dc.subject normy ČSN cs
dc.subject DataLab cs
dc.subject certifikace cs
dc.title Řízení uzavřeného okruhu teplé vody cs
dc.title.alternative Control of closed circuit with hot water en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dlabaja, Roman cs
dc.date.accepted 2008-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The purpose of this master thesis was to create the program for drive water supply circle along with visualization just compiling activity. Requirements on program activity were represented by seven examinations, whose exact parameters and exigencies results from ČSN norms. Most of examinations are related to testing sanitary arrangement in terms of regurgitating cycles, implementing in turns for warm and cold water. Emphasis was also placed on archiving important examinations dates that forms temperature of cold and warm water along with temperature in laboratory. Outcome of archiving is a protocol that contains important dates concerning examination in conjunction with graphic representation archived dates. All elements of real arrangement that forms pumps, valves, level limiting sensor are connected to PC via DataLab IO/USB that communicates with PC by the help of software Control Web 5 by virtue of which is the whole program created. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9462
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nakládal_2008_dp.pdf 3.345Mb PDF View/Open
nakládal_2008_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
nakládal_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account