[NEOBHÁJENO] Teorie nerovnosti a český daňový systém

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Teorie nerovnosti a český daňový systém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Kundrátová, Katarína
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:39Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:39Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51367
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá problematikou príjmovej a kapitálovej nerovnosti v Českej republike a vybraných krajinách, vzhľadom na vývoj štruktúry daňových príjmov a výdajov štátu na sociálne zabezpečenie. Teoretická časť prezentuje poznatky z histórie a o vývoji zdanenia, daňových systémov, sociálnych systémov a príjmovej a kapitálovej nerovnosti na svetovej úrovni. V teoretickej časti je prezentovaný vývoj v Českej republike a vybraných krajinách, následne identifikované faktory, ktoré tento vývoj ovplyvňujú a navrhnuté opatrenia vhodné pre český daňový systém. Miera nerovnosti v Českej republike nie je na až tak vysokej úrovni, napriek tomu je potrebné ju mať pod kontrolou a prijímať opatrenia, ktoré by viedli k jej znižovaniu. Takýmito opatreniami môže byť postupné zavedenie progresivity priamych príjmových daní, znovuzavedenie priamych majetkových daní a postupná zmena orientácie českého daňového systému z platieb sociálneho poistenia či nepriamych daní.
dc.format 100
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject teória nerovnosti cs
dc.subject príjmová nerovnosť cs
dc.subject kapitálová nerovnosť cs
dc.subject daňový systém cs
dc.subject daňové príjmy cs
dc.subject sociálny systém cs
dc.subject sociálny štát cs
dc.subject výdaje na sociálne zabezpečenie cs
dc.subject theory of inequality en
dc.subject income inequality en
dc.subject capital inequality en
dc.subject tax system en
dc.subject tax revenues en
dc.subject social system en
dc.subject a welfare state en
dc.subject social security expenditures en
dc.title [NEOBHÁJENO] Teorie nerovnosti a český daňový systém
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Theory of Inequality and the Czech Tax System
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jarolímová, Blanka
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the issue of income inequality and capital inequality in the Czech Republic and selected countries, with regard to the development of the structure of tax revenues and state expenditures on social security. The theoretical part presents information about the history and development of taxation, tax systems, social systems, income inequality and capital inequality at the global level. The theoretical part presents this development in the Czech Republic and selected countries, then identifies the factors which affect this development and proposes measures suitable for the Czech tax system. The level of inequality in the Czech Republic is not at a high level in general, nevertheless, it is necessary to control it and take measures that would lead to its reduction. Such measures may include the slow gradual introduction of the progressivity of direct income taxes, the reintroduction of direct property taxes and the gradual change in the orientation of the Czech tax system from social security payments or indirect taxes to these proposed earlier.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Finance, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 61315
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
kundrátová_2022_dp.pdf 2.454Mb PDF View/Open None
kundrátová_2022_op.docx 49.20Kb Unknown View/Open None
kundrátová_2022_vp.docx 47.15Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account