Evakuace obyvatelstva vybrané lokality

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evakuace obyvatelstva vybrané lokality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Blahová, Magda
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:46Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:46Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51548
dc.description.abstract Diplomová práce řeší problematiku evakuace obyvatelstva ve vybrané lokalitě. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, právní normy a další nástroje vztahující se k dané problematice. Dále práce popisuje evakuaci z pohledu rozdělení, plánování, nařízení, způsobu a průběhu provádění a zabezpečení. Praktická část se zabývá analýzou evakuace obyvatelstva města Uherské Hradiště, ve které rozebírá ohrožující mimořádné události prostřednictvím rizikového kalkulátoru RISKAN. Dále je v diplomové práci uvedena struktura krizového řízení města a pomocí SWOT analýzy je provedena připravenost systému protipovodňové ochrany města. Aplikací Iskikawa diagramu je zpracována evakuace obyvatelstva z důvodu povodně. V závěru praktické části je zhodnocen stávající evakuační plán města a vypracován návrh evakuačního plánu pro řešenou lokalitu, včetně zpracovaného Check listu pro starostu města a přijímací středisko.
dc.format 88 s. (120 711 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evakuace cs
dc.subject krizový cs
dc.subject město cs
dc.subject obyvatelstvo cs
dc.subject opatření cs
dc.subject plán cs
dc.subject povodeň cs
dc.subject řízení cs
dc.subject evacuation en
dc.subject crisis en
dc.subject city en
dc.subject population en
dc.subject measure en
dc.subject plan en
dc.subject flood en
dc.subject management en
dc.title Evakuace obyvatelstva vybrané lokality
dc.title.alternative Evacuation of the Population of Selected Location
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2022-05-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis addresses the issue of population evacuation in a selected locality. The theoretical part defines the basic concepts, legal standards and other objects related to the issue. Furthermore, the work describes the evacuation in terms of division, planning, regulation, method and course of implementation security. The practical part deals with the analysis of the evacuation of the population in the town Uherské Hradiště, in which it analyzes threatening emergencies by using the RISKAN risk calculator. Besides, the diploma thesis presents the structure of the city's crisis management and the SWOT analysis is used to prepare the flood protection systém of the city. The application of the Iskikawa diagram processes the evacuation of the population due to the flood. At the end of the practical part, the current evacuation plan of the city is evaluated and a draft evacuation plan for the solved locality is developed, including a prepared Checklist for the mayor and the reception center.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Population Protection en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 61876
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
blahová_2022_dp.pdf 11.68Mb PDF View/Open None
blahová_2022_op.pdf 135.3Kb PDF View/Open None
blahová_2022_vp.pdf 134.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account