Hrozby a rizika současnosti a jejich vliv na fungování orgánů samosprávy v obcích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hrozby a rizika současnosti a jejich vliv na fungování orgánů samosprávy v obcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Jaromír
dc.contributor.author Stanislav, Jakub
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51783
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozsáhlého výpadku elektrické energie a jeho rozvinutím v násilnosti a nárůst kriminality. Cílem práce bylo zhodnotit vliv těchto skutečností na fungování orgánů samosprávy obce. Zpracování práce bylo provedeno rozborem užitého názvosloví, legislativního ukotvení a konceptualizací pojmů. V praktické části bylo užito deduktivního a induktivního přístupu k vytvoření metod ETA a FTA, které popisují souvislosti vedoucí k rozsáhlému výpadku elektrické energie a následně jej rozvíjí pomocí poruchových stavů a jejich vlivem na pravděpodobnost vzniku násilností. Komparativní přístup je formulován metodou SWOT, kde je posuzován současný stav a je srovnáván s možnostmi ochrany systému při vzniku rozsáhlého výpadku elektrické energie a při následném vzniku násilností. Užitím metody SWOT byly stanoveny strategie pro předcházení rozsáhlého výpadku elektrické energie, i pro předcházení vzniku násilností. Výstupem jednotlivých metod jsou doporučení pro orgány obce s rozšířenou působností, která by mohla při vhodné aplikaci positivně přispět ke zvýšení bezpečnosti v dané obci s rozšířenou působností.
dc.format 91 s. (139 106 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject blackout cs
dc.subject kritická infrastruktura cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject energetická bezpečnost cs
dc.subject výpadek proudu cs
dc.subject vandalismus cs
dc.subject blackout en
dc.subject critical infrastructure en
dc.subject emergency management en
dc.subject safety en
dc.subject energy security en
dc.subject power cut en
dc.subject vandalism en
dc.title Hrozby a rizika současnosti a jejich vliv na fungování orgánů samosprávy v obcích
dc.title.alternative Threats and Risks of the Present and Their Influence on the Functioning of Self Goverment Bodies in Municipalities
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lacka, Lumír
dc.date.accepted 2022-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of large-scale power outages and their development in violence and the increase in crime. The aim of the work was to evaluate the influence of these facts on the functioning of the municipal authorities. The elaboration of the work was performed by analysis of the used terminology, legislative anchoring and conceptualization of terms. In the practical part, a deductive and inductive approach was used to create ETA and FTA methods, which describe the context leading to a large power outage and then develops it using fault conditions and their impact on the probability of violence. The comparative approach is formulated by the SWOT method, where the current situation is assessed and compared with the possibilities of system protection in the event of a large-scale power outage and the subsequent emergence of violence. Using the SWOT method, strategies have been set up to prevent large-scale power outages, as well as to prevent violence. The output of individual methods are recommendations for the bodies of the municipality with extended powers, which, if properly applied, could positively contribute to increasing security in the given municipality with extended powers.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62457
dc.date.submitted 2022-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
stanislav_2022_dp.pdf 4.942Mb PDF View/Open None
stanislav_2022_op.pdf 171.4Kb PDF View/Open None
stanislav_2022_vp.pdf 229.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account