Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých vrstev pro elektronické a katalytické aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých vrstev pro elektronické a katalytické aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Ali, Hassan
dc.date.accessioned 2023-10-31T13:32:56Z
dc.date.available 2023-10-31T13:32:56Z
dc.date.issued 2019-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-198-6 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52463
dc.description.abstract Sanace perzistentních látek znečišťujících životní prostředí je jedním z kritických problémů, které je třeba v 21. století řešit. V tomto ohledu si fotokatalýza získala obrovský zájem díky využití nevyčerpatelné sluneční energie a jednoduchým provozním požadavkům pro dosažení různých všestranných aplikací včetně degradace různých toxických látek a také baktericidní aktivity. Současné vyvinuté materiály jsou však pro implementaci ve velkém měřítku neefektivní, a proto je výzkumné úsilí v současné době věnováno zlepšení sklizně viditelného světla fotokatalyzátorů v kombinaci s vysokou redoxní účinností. V této práci je popsána příprava a charakterizace takto připravených fotokatalytických kompozitních materiálů pro degradaci škodlivých polutantů. Zvolené materiály neobsahují toxické a ušlechtilé kovy zeminy. Použitím důmyslných konstrukčních strategií byly navrženy fotokatalyzátory aktivní ve viditelném světle, které mají v porovnání s jednotlivými součástmi vyšší redoxní účinnost. Běžná syntetická barviva a pokročilé chemické látky narušující endokrinní systém se používají jako modelové znečišťující látky k vyhodnocení účinnosti takto připraveného nanokompozitu. Tato práce byla také zaměřena na kinetiku, recyklovatelnost a imobilizaci nanokompozitu s ohledem na cíle environmentální udržitelnosti.
dc.format 46 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotokatalýza cs
dc.subject heteropřechod cs
dc.subject nanokompozity cs
dc.subject bandgap cs
dc.subject mechanismus cs
dc.subject sanace prostředí cs
dc.subject photocatalysis en
dc.subject heterojunction en
dc.subject nanocomposites en
dc.subject bandgap en
dc.subject mechanism en
dc.subject environmental remediation en
dc.title Příprava a charakterizace nanokompozitních tenkých vrstev pro elektronické a katalytické aplikace
dc.title.alternative Preparation and characterization of nanocomposite thin films for electronic and catalytic applications
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee García, José Joaquín Velázquez
dc.contributor.referee Mráček, Aleš
dc.date.accepted 2023-09-22
dc.description.abstract-translated Remediation of persistent environmental pollutants is one of the critical issues that need to be addressed in the 21st century. In this regard, photocatalysis has garnered huge interest due to due to the utilization of inexhaustible solar energy and simple operational requirements to accomplish various versatile applications including the degradation of various toxicants as well bactericidal activity. However, current developed materials are inefficient for large scale implementation, therefore, research efforts are currently devoted to improvement in visible light harvesting of photocatalysts combined with high redox efficiency. In this thesis, the preparation and characterization of the as-prepared photocatalytic composite materials for the degradation of harmful pollutants are reported. The materials chosen are free of toxic and noble earth metals. By using ingenious design strategies, visible light active photocatalysts possessing superior redox efficiency in comparison to individual components have been designed. Common synthetic dyes and advanced emerging endocrine-disrupting chemicals are used as model pollutants to evaluate the efficiency of the as-prepared nanocomposite. This work has been also focused on the kinetics, recyclability and immobilization of the nanocomposite considering environmental sustainability goals.
dc.description.department Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.thesis.degree-discipline Nanotechnology and Advanced Materials cs
dc.thesis.degree-discipline Nanotechnology and Advanced Materials en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Tomas Bata University in Zlín en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Nanotechnology and Advanced Materials cs
dc.thesis.degree-program Nanotechnology and Advanced Materials en
dc.identifier.stag 66059
dc.date.submitted 2023-07-20


Files in this item

Files Size Format View Description
Hassan_Ali_Doctoral_Thesis_Summary_2023.pdf 4.136Mb PDF View/Open
ali_2023_dp.pdf 1.455Mb PDF View/Open None
ali_2023_dp.pdf 570.8Kb PDF View/Open None
ali_2023_vp.pdf 483.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account