Příprava, charakterizace a zpracování plastů pro aplikace zítřka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava, charakterizace a zpracování plastů pro aplikace zítřka

Show simple item record

dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.date.accessioned 2023-11-22T09:48:43Z
dc.date.available 2023-11-22T09:48:43Z
dc.date.issued 2023-11-22
dc.identifier.isbn 978-80-7678-158-0 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52473
dc.description.abstract Zpracování plastů představuje v dnešním světě nenahraditelný způsob efektivní a ekologické přípravy nespočetného množství produktů využívaných ve všech průmyslových odvětvích. Z tohoto důvodu je aktuálně nemožné představit si fungující automobilový, letecký, kosmický, zdravotnický, stavební, či spotřební průmysl bez aplikace moderních polymerních materiálů. Vedle důležitého hlediska možnosti nízkoenergetického zpracování a přepracování plastů, můžeme vyzdvihnout obecnou výhodu jejich nízké hustoty, rozsáhlé možnosti modifikace materiálových vlastností dle definice aplikačních požadavků nebo technik použitelných pro přípravu finálních produktů s možností efektivní kontroly užitných vlastností. Cílem předkládané práce je představení a) aplikovaných způsobů modifikace polymerních systémů pomocí úpravy použitých materiálových receptur nebo způsobem jejich zpracování; b) metodik navržených pro charakterizaci a sledování dosažené úrovně požadovaných efektů či využitelných pro kontrolu dlouhodobé výrobní kvality; c) použitých výrobních postupů pro přípravu zkušebních vzorků a funkčních prototypů pomocí laboratorních, poloprovozních a výrobních linek, které dokumentují vybrané oblasti výzkumných a vývojových aktivit prováděných v úzké kooperaci s průmyslovými partnery při vývoji nových plastových produktů. Uváděné výsledky vědeckých aktivit aplikovaného a základního výzkumu vnímám nejen jako osobní přínos pro rozvoj doktorských programů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na kterých se aktivně podílím, ale snažím se je také implementovat do výuky mnou garantovaných předmětů v bakalářském a magisterském studiu programu Inženýrství polymerů vyučovaných na Fakultě technologické. en
dc.format 52 cs
dc.format.extent 52 en
dc.language.iso cs en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně en
dc.rights Profesorské teze jsou přístupné elektronicky pouze v rámci univerzity. en
dc.subject příprava polymerních směsí a plněných systémů en
dc.subject retardéry hoření en
dc.subject polymerní pěny en
dc.subject vlákna a netkané textilie en
dc.subject reologické vlastnosti en
dc.subject mechanické vlastnosti en
dc.subject testy požární bezpečnosti a hořlavosti en
dc.subject preparation of polymer blends and filled systems en
dc.subject flame retardants en
dc.subject polymeric foams en
dc.subject fibres and nonwovens en
dc.subject rheological properties en
dc.subject viscoelastic properties en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject fire safety and flammability testing en
dc.title Příprava, charakterizace a zpracování plastů pro aplikace zítřka en
dc.title.alternative Teze přednášek ke jemnování profesorem en
dc.type Book en
dc.date.accepted 2023-05-10
dc.description.abstract-translated In today's world, plastics processing is an indispensable way to efficient and environmentally friendly preparation of a myriad of products used in all industries. Thus, it is currently impossible to imagine automotive, aerospace, medical, construction or consumer industries without the application of modern polymeric materials. In addition to the important aspect of low-energy processing and reworking of plastics, also their low density, the extensive possibility of modifying material properties according to the application requirements or techniques used in the manufacturing, with the possibility of the effective control of performance properties, can be highlighted. The aim of this thesis is to present a) selected methods of modification of polymer systems by changing the material formulations or by the way of processing; b) methods designed for characterization and monitoring of the achieved level of desired effects or those used for long-term production quality control; c) technologies applied in the preparation of test samples and functional prototypes using laboratory, semi-operational and production lines. These areas document my research and development activities carried out in close industrial cooperation with potential applications in the production of new plastic products. I perceive the presented results of project activities of applied and basic research not only as a personal contribution to the development of doctoral programmes at Tomas Bata University in Zlín, in which I am actively involved, but I also try to actively implement them into the teaching of courses in the Bachelor and Master of Science in Polymer Engineering programme taught at the Faculty of Technology, which I supervise. en
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek en
dc.date.submitted 2022-12-22


Files in this item

Files Size Format View
Tomas_Sedlacek_ ... novani_profesorem_2023.pdfBlocked 3.909Mb PDF View/Open
Obsah.pdf 124.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account