Identifikace a genotypizace enterobakterií z potravin

DSpace Repository

Language: English čeština 

Identifikace a genotypizace enterobakterií z potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janalíková, Magda
dc.contributor.author Hernady, Lucie
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:12Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:12Z
dc.date.issued 2022-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53903
dc.description.abstract Zástupci čeledi Enterobacteriaceae se hojně vyskytují v potravinách, zejména pak jako kontaminace masa. Většina enterobakterií je pro lidi neškodná, avšak mohou se mezi nimi vyskytovat oportunně patogenní či patogenní druhy, u nichž nastává problém s léčbou v případě zvýšené antibiotické rezistence takového kmene. V této práci byly identifikovány a genotypizovány enterobakterie z kuřecího masa. Bylo izolováno a identifikováno 52 enterobakterií, které byly rozřazeny do rodů Buttiauxella, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Leclercia, Moelerella, Raoultella a Serratia. U 13 kmenů Escherichia coli a dvou kmenů Serratia fonticola byla detekována produkce bakteriocinů. Nejčastějšími typy bakteriocinů byly koliciny E1, E2, E5, E8, E9, Ia, Ib, K, M a mikrocin V. Dále byla sledována citlivost vůči vybraným antibiotikům a byla provedena PCR detekce genů rezistence. Všechny kmeny byly rezistentní nejméně vůči jednomu antibiotiku a 32 kmenů bylo označeno za multirezistentní. Nejčastěji se vyskytovala rezistence vůči cefalosporinům a penicilinům s prokázanou přítomností genů blaOXA-7, tetA, floR a blaTEM. Kmeny Escherichia coli byly rozřazeny do fylogenetických skupin, všechny patřily do skupiny A nebo B1. Nejčastěji detekovanými faktory virulence byly geny hlyF, ompT, iroN a iss. Výsledky této práce ukazují, že enterobakterie jsou častými producenty bakteriocinů. Dále je patrné, že kuřecí maso může být potenciálním vektorem antibiotické rezistence u enterobakterií. Výsledky rozřazení E. coli do fylogenetických skupin a detekce faktorů virulence u těchto kmenů poukazují na fakt, že může docházet k horizontálnímu přenosu genů virulence mezi patogeny a komenzály.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject enterobakterie cs
dc.subject bakteriocinogenie cs
dc.subject antibiotická rezistence cs
dc.subject Escherichia coli cs
dc.subject faktory virulence cs
dc.subject enterobacteria en
dc.subject bacteriocinogeny en
dc.subject antibiotic resistance en
dc.subject Escherichia coli en
dc.subject virulence factors en
dc.title Identifikace a genotypizace enterobakterií z potravin
dc.title.alternative Identification and genotyping of enterobacteria isolated from food
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pleva, Pavel
dc.date.accepted 2023-06-09
dc.description.abstract-translated Members of the Enterobacteriaceae family are abundant in food, especially in meat contamination. Most enterobacteria are harmless to humans, but there may be opportunistically pathogenic or pathogenic species among them, which pose a problem with treatment in case of increased antibiotic resistance of such a strain. In this work, enterobacteria from chicken meat were identified and genotyped. Fifty-two enterobacteria were isolated and identified, classified into the genera Buttiauxella, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Leclercia, Moelerella, Raoultella, and Serratia. Bacteriocin production was detected in 13 strains of Escherichia coli and two strains of Serratia fonticola. The most common types of bacteriocins were colicins E1, E2, E5, E8, E9, Ia, Ib, K, M, and microcin V. Furthermore, sensitivity to selected antibiotics was monitored, and PCR detection of resistance genes was performed. All strains resisted at least one antibiotic, and 32 were identified as multi-resistant. The most common occurrence was resistance to cephalosporins and penicillins with the proven presence of blaOXA-7, tetA, floR, and blaTEM genes. Escherichia coli strains were classified into phylogenetic groups belonging to groups A and B1. The most frequently detected virulence factors were hlyF, ompT, iroN, and iss genes. The results of this work show that enterobacteria are frequent producers of bacteriocins. Furthermore, chicken meat can be a potential vector of antibiotic resistance in enterobacteria. The results of classifying E. coli into phylogenetic groups and detecting virulence factors in these strains point to the fact that there may be a horizontal transfer of virulence genes between pathogens and commensals.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie cs
dc.thesis.degree-discipline Food Biotechnology and Applied Microbiology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Technologie a hodnocení potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Technology and Assessment en
dc.identifier.stag 61825
dc.date.submitted 2023-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
hernady_2023_dp.pdf 1.812Mb PDF View/Open None
hernady_2023_op.pdf 1006.Kb PDF View/Open None
hernady_2023_vp.pdf 859.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account