Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti ABC s.r.o., zveřejňování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti ABC s.r.o., zveřejňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Všetíčková, Dana
dc.contributor.author Moravcová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:12:50Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/599
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou seřazeny teoretické informace o účetní uzávěrce a závěrce včetně jejího zveřejňování, auditování a archivace. Druhá část je věnovaná praktickému příkladu - zpracování roční uzávěrky ve společnosti ABC s.r.o. Před započetím uzávěrkových operací je nejprve sestavena předběžná rozvaha a účet zisku a ztráty. Následuje popis skutečných uzávěrkových činností v řešené firmě. Před vlastními závěrkovými výkazy (bilance, výsledovka) je sestavena konečná rozvaha a účet zisku a ztráty a přiznání k dani z příjmů. V závěru jsou porovnány rozdíly mezi hospodářským výsledkem před a po uzávěrkových operacích. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 400618 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 02.05.2036
dc.subject účetní uzávěrka cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject účet zisku a ztráty cs
dc.subject bilance cs
dc.subject výsledovka cs
dc.subject přiznání k dani z příjmů cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject closing of book en
dc.subject final accounts en
dc.subject balance account en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject balance sheet en
dc.subject income statement en
dc.subject income tax claim en
dc.subject economic result en
dc.title Účetní uzávěrka a závěrka ve společnosti ABC s.r.o., zveřejňování cs
dc.title.alternative Book closing and final accounts in ABC ltd. company, publishing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.date.vskp-available 2036-05-02
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is divided into two parts. The first part includes the theoretical information about accounting deadline and book closing including publishing, auditing and archiving. Second part is devoted to a practical sample - processing of annual balancing in the company ABC ltd. At first a pre-balance account and profit and loss account are completed before starting closing operations. A description of veritable closing activities in the investigated firm follows. Preliminary to closing statements (balance sheet, income statement) are assembled finished balance account and profit and loss account and income tax claim. At the end differences between economic result before and after closing operations are compared. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2053
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
moravcová_2006_bp.pdfBlocked 391.2Kb PDF View/Open
moravcová_2006_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
moravcová_2006_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account