Defenzívne komerčné spravodajstvo - vrcholová technológia detektívnej činnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Defenzívne komerčné spravodajstvo - vrcholová technológia detektívnej činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav cs
dc.contributor.author Straková, Zdenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:15:57Z
dc.date.available 2010-07-16T17:15:57Z
dc.date.issued 2008-06-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6117
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá komerčným spravodajstvom. Značná pozornosť je venovaná hlavne defenzívnemu komerčnému spravodajstvu, teda prostriedkom na ochranu vlastných dát, informácií a poznatkov. V teoretickej časti je popísaný vývoj komerčného spravodajstva v Českej republike a vo svete. Pozornosť je tu venovaná i zákonu o súkromnej bezpečnostnej službe v Slovenskej republike a problému s prijatím zákona v Českej republike. Praktická časť poskytuje prehľad spravodajskej techniky, ktorá predstavuje technické pro-striedky určené pre skryté získavanie a záznam informácií, ale zameriava sa i na vyhľada-nie a ochranu proti nasadeniu odpočúvacej techniky. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 1394295 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Commercial intelligence en
dc.subject defensive commercial intelligence en
dc.subject intelligence en
dc.subject information en
dc.subject listening device en
dc.subject tapping en
dc.subject Komerčné spravodajstvo cs
dc.subject defenzívne komerčné spravodajstvo cs
dc.subject spravodajstvo cs
dc.subject informácie cs
dc.subject odpočúvacia technika cs
dc.subject odpočúvanie cs
dc.title Defenzívne komerčné spravodajstvo - vrcholová technológia detektívnej činnosti cs
dc.title.alternative Defensive commercial intelligence - top technology of detective activity en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav cs
dc.date.accepted 2008-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with commercial intelligence. The considerable attention is dedi-cate especially defensive commercial intelligence, instruments on protection own data, in-formation and know-how. The theoretical part describes development commercial intelligence in the Czech Republic ant in the world. The attention is dedicated to law about private safety service in the Slovak Republic and problem whit acceptance to law in the Czech Republic. The practical part presents a survey intelligence technology, which presents facili-ties intended for hidden acquisition and record information, but it is focused on detection and protection against listening device. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9618
dc.date.assigned 2008-02-22 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
straková_2008_dp.pdf 1.329Mb PDF View/Open
straková_2008_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
straková_2008_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account