Analýza kriminality a činnosti Policie České republiky v modelovém území okresu Prostějov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza kriminality a činnosti Policie České republiky v modelovém území okresu Prostějov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří cs
dc.contributor.author Weisgärber, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:07:15Z
dc.date.available 2010-07-16T19:07:15Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6339
dc.description.abstract Bakalářská práce se snaží představit kriminalitu jako jeden z mnoha klíčových faktorů, který provází lidskou společnost po celou dobu jejího kontinuálního vývoje a lze jí přitom taktéž chápat jako určitou formu nežádoucího jednání. Úvahy a snahy o vytvoření adekvátních prostředků, které by pomohly trestnou činnost eliminovat a zabránily by tak určité destabilizaci celospolečenského systému, se v dnešní době jeví jako více než nezbytné. Obsahová náplň bakalářské práce se nejprve zaměřuje na analýzu kriminality, vymezení hlavních pojmů, které s trestnou činností souvisí a dále na charakteristiku vybraných druhů kriminalit. Navazující část práce se soustřeďuje na činnost jedné z bezpečnostních složek státu, a to Policie České republiky. Snahou je identifikovat hlavní problematické faktory, se kterými se policejní aparát potýká, nejen v rámci své činnosti, ale také s ohledem na ukazatele objasněnosti kriminality. Modelové území, které bylo pro analýzu vybraných ukazatelů kriminality a činnosti policejních složek zvoleno je okres Prostějov a jednotlivá obvodní oddělení Policie ČR v této oblasti. Konečná fáze práce se zaměřuje na identifikaci nástrojů, které by vedly ke zlepšení činnosti policejních složek a tím i ke zvýšení samotné objasněnosti trestné činnosti v modelovém území, které spadá pod správu Okresního ředitelství Policie ČR v Prostějově. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 1506327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Ministerstvo vnitra cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject Okresní ředitelství Policie ČR Prostějov cs
dc.subject okres Prostějov cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject obvodní oddělení cs
dc.subject činnost policie cs
dc.subject policejní statistiky cs
dc.subject Ministry of Internal Affairs en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject District Police front office in Prostějov en
dc.subject Prostějov District en
dc.subject criminality en
dc.subject crime en
dc.subject offender en
dc.subject police precincts en
dc.subject police activities en
dc.subject police statistics en
dc.title Analýza kriminality a činnosti Policie České republiky v modelovém území okresu Prostějov cs
dc.title.alternative Analysis of Criminality and the Czech Republic's Police Force's activities in the Prostejov District Model Territory en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Riedinger, Zdenek cs
dc.date.accepted 2008-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis aims to introduce the criminality as one of the key factors that goes along with the human society through the entire time of its continuous development and that can be understood as a sort of unwanted behaviour. Meditations and pursuit of creating sufficient means that would help to eliminate criminal activity and prevent the destabilization of the all-society system seem to be more than necessary nowadays. The contents of the Bachelor thesis first targets the analysis of the criminality, defining the main concepts which are connected to the criminality and farther target the characteristics of selected variety of criminalities. Following part of the work target the activity of one of the safety units of the country - The Police of the Czech Republic. It aims to identify the essential problem factors of the Police in frame of their work and also with regard to the indicator of clarified criminality. The model territory chosen for the analysis of selected indicators and activity of the Police forces is Prostějov District and individual police precints of the Police of the Czech Republic in this territory. The final phase of the work aims to identify measures that would lead to improvement of the activity of police forces and also to increase the number of clarified criminality in the model territory which comes under authorities of the District Front Office of the Police of the Czech Republic in Prostějov. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 7441
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
weisgärber_2008_bp.pdfBlocked 1.436Mb PDF View/Open
weisgärber_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
weisgärber_2008_op.doc 2.211Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account