Vliv médií na formování svébytné národní kultury - možnosti médií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv médií na formování svébytné národní kultury - možnosti médií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Jakešová, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:48:58Z
dc.date.available 2010-07-13T13:48:58Z
dc.date.issued 2006-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/697
dc.description.abstract Globalizace obsahů v oblasti komunikace a kultury je jedním z podstatných rysů poslední čtvrtiny 20. století. Masovost obsahů nabízených médii vede k formování představy, že se média podílejí na konstituování svébytného typu kulturních projevů - na vzniku masové kultury, která bývá považována za druhotný produkt průmyslové revoluce spolu s industrializací a urbanizací. V souvislosti s globalizací se tak objevil nový společensko-sociální problém; tím je postupná multikulturalizace společnosti, v důsledku které vyvstává obava z postupné ztráty národních identit jednotlivých společenství. Tato práce se věnuje v teoretické části problematice multikulturizace společnosti vlivem globálního působení médií, otázkám vymezení pojmu kultura, svébytná národní kultura, národní identita a možnostem, které vedou k jejímu udržení a posílení. Cílem práce je určit instituce zodpovědné za posilování a udržení svébytné národní kultury. Tento cíl vychází z hypotézy, že média mohou sice zásadním způsobem ovlivnit formování národní kultury, ale nemohou být považována, a je jim nesprávně přisuzována přímá odpovědnost za budování či případnou ztrátu svébytné kultury v tom kterém regionu. Praktická část se pak věnuje analýze současného stavu působení médií v oblasti tradiční kultury včetně zjištění přístupu odpovědných institucí. Návrhová část pak na základě shrnutí všech poznatků obsahuje návrh řešení budování a posilování tradiční lidové kultury ve Zlínském kraji. cs
dc.format 97 cs
dc.format.extent 956781 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject - globalizace obsahu cs
dc.subject kultura cs
dc.subject národní kultura cs
dc.subject národní identita cs
dc.subject role médií cs
dc.subject zodpovědné instituce cs
dc.subject koncepční dokumenty cs
dc.subject možnosti a formy posilování tradiční kultury cs
dc.subject - Globalization of contents en
dc.subject culture en
dc.subject national culture en
dc.subject national identity en
dc.subject role of the media en
dc.subject responsible institutions en
dc.subject conception documents en
dc.subject limits and enhancements of traditional culture en
dc.title Vliv médií na formování svébytné národní kultury - možnosti médií cs
dc.title.alternative Impact of the media upon the formation of unique national culture - the limits of the media en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The globalization of contents in the sphere of communication and culture is one of the substantial features of the last quarter of the 20th century. Regarding the mass contents offered by the media we are inclined to assume that the media contribute to the constitution of a unique type of cultural manifestations - mass culture, which is sometimes considered a by-product of the industrial revolution together with the industrialization and urbanization. Thus, a new social and cultural problem appeared as a consequence of the globalization. This problem may be characterized by the fact that societies are becoming multicultural, which stirs up concerns about gradual loss of national identities of the particular communities. The theoretical part of this work deals with the issues of multiculturalization of society under the global influence of the media, it defines the notions of culture, unique national culture, national identity, and it deals with ways of preserving and strengthening the national identity. The aim of the work is to determine the institutions responsible for enhancing and preserving unique national culture. This aim is based upon the assumption that, on one hand, the media can influence the forming of national culture in a substantial way, on the other hand, however, cannot be held directly responsible for building or deteriorating the unique national culture in a certain region. The practical part of the work analyzes how the media currently influence the traditional culture, and it also focuses on the approaches adopted by responsible institutions. The conclusion of the work sums up all the facts discovered and proposes a solution for enhancing the traditional folk culture in the Zlín Region. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2763
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jakešová_2006_dp.pdfBlocked 934.3Kb PDF View/Open
jakešová_2006_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
jakešová_2006_op.doc 65.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account