Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy M Plast spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy M Plast spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Pallová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:55:57Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/723
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zejména tématem vypovídací schopnosti účetních výkazů. V teoretické části je uvedena náplň jednotlivých účetních výkazů - rozvahy a výkazu zisku a ztráty, význam těchto účetních výkazů a omezení jejich vypovídací schopnosti. Dále je zde teoreticky popsán význam finanční analýzy, jednotlivé ukazatele likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity sloužící k ohodnocení finančního postavení firmy a finanční řízení, které přispívá k efektivnímu hospodaření firmy. V analytické části je provedena finanční analýza na základě uvedených účetních výkazů, následné zhodnocení finančního zdraví firmy a porovnání s odvětvovým průměrem. V poslední kapitole je uvedeno doporučení. cs
dc.format 69 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 898392 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2036
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční řízení cs
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject financial analyse en
dc.subject financial management en
dc.title Vypovídací schopnost účetních výkazů pro finanční řízení firmy M Plast spol. s r. o. cs
dc.title.alternative The predicative ability of the financial statements for the financial management of the company M Plast Limited en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the theme of the predicative ability of the financial state-ments. There is the description of the contents of the single financial statements - the bal-ance and the profit and loss statement, the meaning of these financial statements and the limitation of its predicative ability in the theoretical part. The next are the meaning of the financial analyse, the liquidity, profitability, debt and activity ratios, which are the instru-mental of the rating of the company's financial standing, and the financial management, which supports the effective economy of the company. There are the financial analyse on the basis of the mentioned financial statements, resulting evaluation of the company's fi-nancial health and the comparison with the branch's average in the analytical part. There is the recommendation to company in the last chapter. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3185
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pallová_2006_bp.pdfBlocked 877.3Kb PDF View/Open
pallová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
pallová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account