Kontrola veřejné správy vykonávána správními soudy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kontrola veřejné správy vykonávána správními soudy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Jiránková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:43:29Z
dc.date.available 2010-07-17T21:43:29Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9546
dc.description.abstract Ve své práci jsem se zaměřila na kontrolu veřejné správy. I proti rozhodnutí správních or-gánů je žádoucí, aby se fyzická i právnická osoba domohla svého práva u nezávislého a nestranného soudu a požádala o přezkum správního rozhodnutí ve věcech nezákonného či nesprávného postupu správních orgánů. V teoretické části jsem se zabývala základními pojmy, které k danému tématu patří. Popisuji obecným přehledem druhy kontroly veřejné správy, správní soudnictví a jednotlivé typy správního řízení. Jako vrcholný soudní orgán ve správním soudnictví byl ustanoven Nejvyšší správní soud. Na zhodnocení činnosti Nej-vyššího správního soudu jsem se zaměřila v praktické části. Jeho činnost jsem analyzovala dle druhu řízení a také dle druhu rozhodnutí. V závěru jsem uvedla příklady nejvíce disku-tovaných rozsudků v posledních třech letech. Na základě získaných poznatků jsem se poté pokusila zhodnotit dosavadní činnost Nejvyššího správního orgánu. cs
dc.format 75 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 573717 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kontrola veřejné správy cs
dc.subject správní soudnictví cs
dc.subject soudní kontrola cs
dc.subject Nejvyšší správní soud cs
dc.subject kasační stížnost cs
dc.subject rozsudek cs
dc.subject usnesení cs
dc.subject control of public administration en
dc.subject administrative justice en
dc.subject judicial review en
dc.subject the Supreme Administrative Court en
dc.subject an appeal in cassation en
dc.subject judgments en
dc.subject resolutions en
dc.title Kontrola veřejné správy vykonávána správními soudy cs
dc.title.alternative Control of Public Administration carried out the administrative courts en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Večeřa, Miloš
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated In my work, I focused on control of public administration. And the decisions of administra-tive authorities, it is desirable that the natural and legal persons claim his rights before an independent and impartial court and requested a review of administrative decisions. In the theoretical part, I deal with basic concepts, which are on the subject. It describes a general overview of types of control in public administration, administrative justice and the diffe-rent types of administrative proceedings. As the supreme judicial authority in the adminis-tration of justice was appointed the Supreme Administrative Court. The evaluation of the activities of the Supreme Administrative Court, I focused in the practical part. His activity, I analyzed according to the type of procedure and also according to the type of decision. In conclusion, I said the most discussed examples of rulings in the past three years. On the basis of the knowledge I have then attempted to assess the current activities of the Supreme Administrative authority. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 12636
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
jiránková_2009_dp.pdfBlocked 560.2Kb PDF View/Open
jiránková_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
jiránková_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account