Projektové řešení užití domácích a zahraničních finančních zdrojů na podporu podnikatelských aktivit firmy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projektové řešení užití domácích a zahraničních finančních zdrojů na podporu podnikatelských aktivit firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Zuzana cs
dc.contributor.author Babarik, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:31:38Z
dc.date.available 2010-07-13T15:31:38Z
dc.date.issued 2006-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/988
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá projektovým riešením využitia cudzích domácich a zahraničných finančných zdrojov na podnikateľské aktivity firmy. Prezentuje rôzne mož-nosti financovania konkrétneho problému v podniku. Cieľom skúmania je poskytnúť prehľad o aktuálnej situácii v možnostiach získania finanč-ných zdrojov a navrhnúť najvhodnejší spôsob financovania. Čiastkovým cieľom je analýza jednotlivých možností čerpania finančných prostriedkov. Ďalším čiastkovým cieľom je zistiť, aké má podnik možnosti pri získaní podpory v rámci rozvoja malého a stredného podnikania. Prínos celej diplomovej práce predpokladám v praktickom riešení a finančnom vyčíslení najvhodnejšej alternatívy získania cudzích finančných zdrojov. cs
dc.format 109 s., 15 s. obr. príloh. cs
dc.format.extent 758849 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject financovanie cs
dc.subject cudzie zdroje cs
dc.subject získavanie finančných zdrojov cs
dc.subject európske štrukturálne fondy cs
dc.subject bankový úver cs
dc.subject leasing cs
dc.subject financing en
dc.subject external financial resources en
dc.subject retrieval of financial sources en
dc.subject European structural funds en
dc.subject bank loan en
dc.subject leasing en
dc.title Projektové řešení užití domácích a zahraničních finančních zdrojů na podporu podnikatelských aktivit firmy cs
dc.title.alternative Solution of utilisation of domestic and foreign financial resources for the support of business activities of the company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hronec, Martin cs
dc.date.accepted 2006-06-01 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is concerned with solution of utilisation of domestic and foreign financial reso-urces for business purposes of company. It proposes various possibilities of financing of concrete problem in the company. The aim of the research is to provide a perspective of the actual situation and the possibi-lities of retrieval of financial sources and to propose the most appropriate way of finan-cing. Partial aim of thesis is an analysis of particular possibilities of drawings of financial resou-ces. Another partial aim is to find out what possibilities the company has if it wants to ob-tain a support within the frame of development of small and medium-sized enterprises. I assume, the asset of the thesis is to solve and financial quantification of the most approp-riate alternative of retrieval of financial sources in practise. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3760
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
babarik_2006_dp.pdfBlocked 741.0Kb PDF View/Open
babarik_2006_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
babarik_2006_op.doc 63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account