Vliv mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchů syntetických polymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchů syntetických polymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír cs
dc.contributor.author Kupská, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T04:12:03Z
dc.date.available 2010-07-20T04:12:03Z
dc.date.issued 2010-05-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13850
dc.description.abstract Diplomová práce byla zaměřena na studium vlivu mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchu syntetických polymerů. V úvodu teoretické části byla detailně popsána plazma z historického hlediska, její současná podoba a definice. Zmíněny byly také prak-tické příklady, kde všude se s tímto čtvrtým skupenstvím hmoty lze setkat v praktickém životě. Rozebrány byly základní parametry k popisu plazmatu, mezi které patří stupeň io-nizace, teplota elektronů, Debeyova stínící délka, i samotná plazmová frekvence. Pro dů-kladné porozumění plazmatu, byly popsány různé druhy plazmatických výbojů z hlediska stejnosměrného a střídavého proudu. Také byla věnována pozornost změně v morfologii resp. chemické modifikaci povrchu tuhé látky v důsledku působení plazmatu. Experimen-tální metody pro vyhodnocení upravených materiálů plazmatickým výbojem jako jsou např.: FTIR, NMR, XPS, SEM, jsou také zahrnuty a popsány v teoretické části. V praktické části byla sledována změna smáčivosti tuhého povrchu polymerů (PE, PP, PS) s vlivem délky plazmovacího cyklu. Pro vyhodnocení smáčivosti byl měřen kontaktní úhel, který byl sledován jak statickou metodou - měřením sedící kapky, tak také dynamickou metodou - Wilhelmyho metodou, která je založená na vyvažování destičky. Na závěr byly měřeny FTIR spektra ATR metodou pro charakterizaci chemických změn v důsledku opra-cování plazmatem. cs
dc.format 98 cs
dc.format.extent 4072405 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Plazma cs
dc.subject druhy výbojů v plazmatu cs
dc.subject modifikace povrchu cs
dc.subject spektrální metody cs
dc.subject kontaktní úhel smáčení cs
dc.subject See Systém cs
dc.subject Wilhelmyho metoda cs
dc.subject FTIR spektroskopie cs
dc.subject Plasma en
dc.subject types of discharge plasmas en
dc.subject surface modification en
dc.subject spectroscopic methods en
dc.subject contact angle of wetting en
dc.subject See System en
dc.subject Wilhelmy method en
dc.subject FTIR spectroscopy en
dc.title Vliv mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchů syntetických polymerů cs
dc.title.alternative Effect of microwave air plasma treatment on wetting behavior of synthetic polymer surfaces en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčíková, Barbora cs
dc.date.accepted 2010-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The MSc. thesis presented was focused on study of the effect of microwave air plasma on wettability of synthetic polymer surfaces. In the introduction of the theoretical part a detail description of plasmas from historical point of view was presented, it's up to date state of the art and definitions. There were also given practical examples, where one can meet this fourth state of the matter in practical life. There were discussed basic parameters used for description of plasma, mainly degree of ionization, electron temperature, Debye length and plasma frequency. For in detail understanding of plasma, there were described various plasma discharge sources both direct current as well as AC. There was focused our atten-tion also on morphology, resp. chemical modification of solid surfaces by plasma treatment. For evaluation and characterization the following experimental methods were employed: FTIR, NMR, XPS, SEM which are in detail described in theoretical part. In the practical part there was followed wettability of solid polymer surfaces (PE, PP, PS) as a function of treatment time. For evaluation of wettability the equilibrium contact angle of wetting as well as dynamic contact angle of wetting were determined by means of sessile drop and Wilhelmy plate techniques. Finally the FTIR ATR spectra were recorder for evaluation of chemical changes induced by plasma treatment. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14619
dc.date.assigned 2010-02-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kupská_2010_dp.pdf 3.883Mb PDF View/Open
kupská_2010_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
kupská_2010_op.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account