Kolektívní investování po vstupu Slovenské republiky do Evropské Unie.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kolektívní investování po vstupu Slovenské republiky do Evropské Unie.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kolektívní investování po vstupu Slovenské republiky do Evropské Unie.
Autor: Patráš, Peter
Vedoucí: Čižmárik, Pavol
Abstrakt: PATRÁŠ Peter: Kolektívne investovanie po vstupe Slovenskej republiky do Európskej Únie. Diplomová práca. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky. Ústav managementu. 2006. Vedúci: Ing. Pavol Čižmárik. Cieľom a objektom skúmania diplomovej práce je kolektívne investovanie v SR z pohľadu legislatívneho ako aj praktického dopadu v súvislosti so vstu-pom Slovenskej republiky do Európskej únie, pričom sa zameriava na seg-ment podielových fondov, a súčasne navrhuje spôsob zlúčenia otvorených podielových fondov, ktorý je nevyhnutný v súvislosti so vstupom SR do Eu-rópskej menovej únie. V teoretickej časti diplomovej práce sa venujem vývoju kolektívnej formy investovania vo svete a v SR, vymedzujem teoretické východiská, charakte-rizujem formy investovania, druhy a typy investičných fondov, ktoré sú bež-né v SR a vo svete. Zaoberám sa členením podielových fondov z hľadiska slovenskej právnej úpravy a typológiou otvorených podielových fondov, hodnotím riziká investovania a popisujem metódy hodnotenia fondov. S využitím metódy komparácie analyzujem štruktúru slovenského fondového trhu v porovnaní s krajinami Európy. V praktickej časti analyzujem podstatné zmeny, ktoré priniesol nový zákon o kolektívnom investovaní v súvislosti s implementáciou európskych direk-tív na právny poriadok Slovenskej republiky. Poukazujem na výhody a nevýhody kolektívneho investovania a hodnotím vplyv nového zákona o dani z príjmov na zdaňovanie výnosov z podielových fondov. V ďalšej časti vychádzajúc z analýzy súčasného legislatívneho rámca kolektívneho investovania navrhujem jeden z možných scenárov zlúčenia otvorených po-dielových fondov, ktoré bude nevyhnutné po prijatí jednotnej európskej me-ny v SR. V závere hodnotím budúce výhody a nevýhody plynúce zo zlúče-nia podielových fondov po vstupe SR do eurozóny. Predpokladám, že diplomová práca bude prínosom pre správcovské spoločnosti k bezproblémového zvládnutiu zlúčenia podielových fondov v čase z
URI: http://hdl.handle.net/10563/1392
Datum: 2006-05-12
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: E 3957


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
patráš_2006_dp.pdfZablokované 6.142Mb PDF
patráš_2006_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
patráš_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet